ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ

Πλήθος πολιτών που έχουν λάβει δάνειο σε ελβετικό φράγκο αναζητούν πλέον την δικαίωσή τους  στα Πολιτικά  Δικαστήρια της χώρας αιτούμενοι είτε την ολική ακύρωση της σύμβασης δανείου ως καταχρηστικής ή την αναγνώριση ως καταχρηστικών  επιμέρους όρων  της δανειακής σύμβασης και την αποπληρωμή του δανείου με την αρχική ισοτιμία.

Υπήρξε πληθώρα  δικαστικών αποφάσεων που αναγνώρισαν την ακυρότητα επιμέρους όρων των δανεικών συμβάσεων και ο δανειολήπτης καλείτο να αποπληρώσει το δάνειο με βάση την αρχική ισοτιμία.

Πρόσφατα το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών  ακύρωσε πλήρως  δανειακή σύμβαση σε ελβετικό φράγκο  με το αιτιολογικό ότι οι προδιατυπωμένοι από την τράπεζα δανειακοί όροι με  τους οποίους  επιρρίφθηκε στους δανειολήπτες ο συναλλαγματικός κίνδυνος  είναι αόριστοι και ασαφείς κα ως εκ τούτου άκυροι και καταχρηστικοί.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας καθοδηγήσουν για να απαλλαγείτε από τον βραχνά της ανόδου του ξένου νομίσματος.

Σύμφωνα με δύο πρόσφατες αποφάσεις, δεσμευτικές για τις Τράπεζες, την υπ’ αρ. 334/2016 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την υπ’ αρ. 619/2016 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς έγιναν δεκτά αιτήματα εναγουσών  καταναλωτικών οργανώσεων, με πολύ σημαντικές θετικές συνέπειες για όσους δανειολήπτες έλαβαν δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Συγκεκριμένα με την υπ’ αρ. 334/2016 απόφαση του ΠΠΑ, οι Τράπεζες υποχρεούνται να αποδέχονται την καταβολή δόσεων με την ισοτιμία που ίσχυε κατά το χρόνο της εκταμίευσης και να προβαίνουν σε αναδρομικό επανυπολογισμό του συνόλου της οφειλής βάσει της ισοτιμίας εκταμίευσης. Περαιτέρω, το Δικαστήριο έκρινε ότι, απαγορεύεται να καταγγέλλονται δανειακές συμβάσεις για όσο χρόνο οι δανειολήπτες καταβάλλουν τις δόσεις με βάση την ισοτιμία εκταμίευσης, ενώ καταχρηστικός κρίθηκε ο ΓΟΣ περί πλασματικής αναγνώρισης του χρέους που περιείχαν οι ρυθμίσεις που καλούνταν να υπογράψουν όσοι δανειολήπτες βρίσκονταν σε αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων τους.

Σύμφωνα δε και με την υπ’ αρ.  619/2016 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, αόριστος και ασαφής κρίνεται ο προδιατυπωμένος ΓΟΣ που περιέχονταν στις δανειακές συμβάσεις, σύμφωνα με τον οποίο καθορίζονταν ρητή υποχρέωση για τους δανειολήπτες να αποπληρώσουν το δάνειό τους είτε στο νόμισμα χορήγησης (ελβετικό φράγκο) είτε σε ευρώ αλλά με βάση την τρέχουσα ισοτιμία. Βάσει του σκεπτικού του Δικαστηρίου, ο οικείος όρος είναι καταχρηστικός και άκυρος, γιατί παραβιάζεται από την Τράπεζα η υποχρέωση σαφήνειας και διαφάνειας κατά τη διατύπωση των ΓΟΣ και δεν παρέχεται επαρκής πληροφόρηση στους δανειολήπτες αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της συναλλαγματικής ισοτιμίας και τον απορρέοντα συναλλαγματικό κίνδυνο. Και σε αυτήν την απόφαση κρίθηκε ότι οι καταβολές των δανειοληπτών πρέπει αν υπολογίζονται από την Τράπεζα με βάση την ισοτιμία εκταμίευσης.