Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαγραφή χρεών ύψους 106.695,54€ για συνταξιούχο με προβλήματα υγείας και διάσωση κύριας κατοικίας

Περίπτωση συνταξιούχου διαζευγμένης με σοβαρά προβλήματα υγείας και με μηνιαίο εισόδημα 800€. Το Ειρηνοδικείο έκρινε ότι οι οικογενειακές δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 700 € μηνιαίως και ρύθμισε τα χρέη με καταβολή του ποσού των 190 € για 5 έτη και έκρινε ότι πρέπει να διασωθεί η κύρια κατοικία με την καταβολή 233 € με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου επί 112 μήνες. Συνολικά  η αιτούσα από το συνολικό χρέος των 146.123,54€ θα καταβάλει μόνο ποσό 39.428,00€ απαλλασσόμενη μετά την ρύθμιση ποσού 106.695,54€.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αριθμός 1/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Χριστοφίλη Ασημάκου και τη Γραμματέα Κωνσταντίνα Νέου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 15-10-2014 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ :
Της αιτούσας :…………………του …………… και της……….., κατοίκου Ελευσίνος Αττικής, οδός ……………, αριθμός ……, που παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας της δικηγόρου …………………………… (ΑΜ ΔΣΑ ……………. Νο ……………………………..).
Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 Ν.3869/2010 και 748 παρ. 3 ΚπολΔ) και παρίστανται ως εξής :

1). Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «……………………..», που εδρεύει στη Αθήνα, οδός …………….αριθμός …..όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου ……………………. (ΑΜ ………………………….)
2). Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «…………….», που εδρεύει στη Αθήνα, οδός ………………., αριθμός ………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου ……………………………….. (ΑΜ ΔΣΑ ………………………..)
3). Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία « ……………………………….», που εδρεύει στο 40ο χλμ. Αττικής………………….., που δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο,
4). Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία « …………………………….» με το διακριτικό τίτλο «…………………..» που εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στη Αθήνα, οδός …………..αριθμός ……….., ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία « ……………………………………» η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου ……………………………….. (ΑΜ ΔΣΑ ……………….. Νο ……………………………..)
5). Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία « Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αριθμός 40, όπως εκπροσωπείται νόμιμα που …………….. ………….. Νο …………………………
Η αιτούσα με την από ……-10-2013 αίτησή της, που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό (αριθμ. Έκθ. Καταθ. …………………………………..) και αριθμ. Πινακίου ……………………. διαδικασίας Εκουσίας Δικαιοδοσίας), ζητεί να γίνει δεκτή για όσους λόγους επικαλείται σ’αυτή.
Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε, η δικάσιμος, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης.

Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής της σ’αυτό,
Μελέτησε τη δικογραφία Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σύμφωνα με το νέο δίκαιο του άρθρου 5 παρ 2 του Ν.3869/2010, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά το Ν.4161/2013, ο Ειρηνοδίκης, ενόσω δεν επέλθει συμβιβασμός και επικύρωση κατά την μετά τη δίμηνο από την κατάθεση της αιτήσεως ορισθείσα ημέρα της επικυρώσεως, αποφασίζει την καταβολή μηνιαίων δόσεων μέχρι την έκδοση της οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως. Από τη σχετική διατύπωση του νόμου προκύπτει ότι ο Ειρηνοδίκης πρέπει να ορίσει την καταβολή μηνιαίων δόσεων τόσο για την περίπτωση του άρθρου 8αρ2 όσο και για την περίπτωση του άρθρου 9 παρ 2 του νόμου, εφόσον στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει αίτημα εξαιρέσεως από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας. Οι μηνιαίες αυτές καταβολές συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστημα του άρθρου 8 παρ 2 ή αντίστοιχα του άρθρου 9 παρ 2 του Ν.3869/2010. Κατά το ορθό δηλαδή νόημα της διατάξεως ο χρόνος στον οποίο αντιστοιχούν οι καταβολές που γίνονται στα πλαίσια του άρθρου 5 παρ 2 του Ν.3869/2010 προσμετράται στο χρόνο ρυθμίσεως του άρθρου 8 παρ 2 ή και του άρθρου 9 παρ 2του νόμου. Επίσης ενώ το γράμμα της διατάξεως του άρθρου 5 παρ 2 του Ν.3869/2019 περιορίζεται μόνο στο χρονικό διάστημα των καταβολών του άρθρου 8 παρ 2 του Ν .3869/2010, κατά την γνώμη της θεωρίας η επέκταση πρέπει να καταλάβει και το ποσό ( Α.Κρητικός Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων, έκδοση 2014, άρθρο 5 σελ.182, άρθρο 8 σελ 288, άρθρο 9 σελ 358). Η διάταξη του εδ.β της παρ. 2 του άρθρου 5 του νόμου καθόσον αφορά το συνυπολογισμό πρέπει να συνδυασθεί με την παρ 4 του άρθρου 9 του νόμου, που προστέθηκε με την 3 του άρθρου 17 του Ν.4161/2013, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που οι πραγματοποιηθείσες καταβολές υπολείπονται αυτών που ορίζονται με την οριστική απόφαση του δικαστηρίου κατά τα άρθρα 8παρ 2 ή 9 παρ 2, ο οφειλέτης υποχρεούται να εξοφλήσει το ποσό της διαφοράς που υπολείπεται, το δε ποσό αυτό αποπληρώνεται εντόκως μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών του άρθρου 8 παρ 2 και του άρθρου 9 παρ 2 με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κυρίας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά δυόμισι εκατοστιαίες μονάδες.

Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. ……………/19-11-2013 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών …………………….που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, αντίγραφο της αίτησής της, στην οποία εμπεριέχονται η κατάσταση, που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ1 περ.β του Ν.3869/2010 και το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της, με την αναφερόμενη στο ίδιο άρθρο υπό στοιχείο γ, πρόσκληση, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην περιλαμβανόμενη στην υποβληθείσα από αυτή κατάσταση πιστώτρια της με την επωνυμία « ………………………………….. Τράπεζα ΑΕ» για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Επομένως εφόσον αυτή δεν εμφανίστηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από το πινάκιο πρέπει να δικαστεί ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υποθέσεως θα προχωρήσει σαν αυτή να είχε εμφανισθεί (αρθρ754 παρ2 ΚπολΔ).

Με την κρινόμενη αίτηση όπως παραδεκτώς διορθώθηκε επ’ακροατηρίου η αιτούσα εκθέτει ότι είναι διαζευγμένη και διαμένει μόνη της, είναι δε συνταξιούχος του Δημοσίου και λαμβάνει σύνταξη ποσού 800,00 € και με κόστος διαβίωσης στο ποσό των 700,00 € και επίσης εκθέτει ότι έχει έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας, και λόγω οικονομικών συγκυριών, που λεπτομερώς αναφέρει, βρίσκεται χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις πιστώτριες τράπεζες, που αναφέρονται στην περιεχόμενη αίτηση αναλυτική κατάσταση και ζητεί, αφού ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα της και η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, να γίνει ρύθμιση των χρεών της, με εξαίρεση της κυρίας κατοικίας της όπως αυτή λεπτομερώς περιγράφεται, σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση παραδεκτά και αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιων του δικαστηρίου αυτού της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθρ. 741 επ. ΚπολΔ (άρθρο 3 Ν.3869/2010).

Για το παραδεκτό της αίτησης αυτής προσκομίσθηκε η από 10/10/2013 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα της κατάστασης της περιουσίας και των κάθε φύσης εισοδημάτων αυτού και της κατάστασης των πιστωτών της κατά κεφάλαιο και τόκους και τη μη ύπαρξη μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων κατά την τελευταία τριετία, μη απαιτούμενης πλέον, μετά την τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν.3869/2010 από την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.4161/2013, της προσφυγής του οφειλέτη σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, προκειμένου να εκκινήσει τη διαδικασία της δικαστικής διευθετήσεως της αφερεγγυότητας της.

Περαιτέρω μετά από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου, υπ’ αρθρ. 13 παρ.2 του ίδιου Νόμου, στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας και δεν έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές της, (βλ. Σχετικές βεβαιώσεις των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών).
Κατά την επ’ακροατηρίου συζήτηση οι μετέχουσες τραπεζικές εταιρείες με δήλωση τους που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα πρακτικά αλλά και με τις κατατεθείσες προτάσεις τους ισχυρίζονται ότι η αίτηση είναι αόριστη διότι δεν αναφέρεται ο τρόπος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η αιτούσα περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων, ούτε ποιες ήταν οι αυξημένες οικονομικές κατά την ίδια ανάγκες και ποια συγκεκριμένη στιγμή εκδηλώθηκαν, ούτε επικαλείται έκτακτες καταστάσεις για την υπαγωγή της αιτούσας στις ευεργετικές διατάξεις όπως χρόνια ανεργία. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν είναι βάσιμοι διότι ο νόμος, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3869/2010, ορίζει το περιεχόμενο της αίτησης και του αιτήματος αυτής, εφόσον σκοπός του οφειλέτη είναι η ρύθμιση των οφειλών του υπερχρεωμένου οφειλέτη, αυτός δε ο σκοπός καθίσταται σαφής με την κρινόμενη αίτηση.
Ακόμα, κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, οι μετέχουσες τραπεζικές εταιρείες, με δήλωσή τους που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα πρακτικά αλλά και με τις κατατεθείσες προτάσεις τους ισχυρίζονται ότι η αιτούσα ασκεί καταχρηστικά την αίτησή της διότι αυτή επικαλείται μια απλή αδυναμία εξόφλησης των οφειλών της καθώς και ότι αιτείται την υπαγωγή της στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.3869/2010 ενώ ουδόλως βρίσκεται σε καθεστώς αδυναμίας πληρωμής. Οι ισχυρισμοί αυτοί έτσι όπως προτείνονται είναι απορριπτέοι ως αόριστοι διότι δεν στοιχειοθετούν κατάχρηση δικαιώματος, κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, δοθέντος επίσης ότι οι ορισμοί του άρθρου αυτού δεν ισχύουν επί δικαιωμάτων που ασκούνται κατ’ εφαρμογή δικονομικών διατάξεων, όπως είναι και το δικαίωμα άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου (ΕφΔωδ 116/2000 Αρμ2003/316).

Τέλος το πέμπτο μετέχον, το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «…………………………………………» κατά την επ’ακροατηρίου συζήτηση αλλά και με τις προτάσεις του, που κατατέθηκαν νομιμοτύπως ισχυρίζεται ότι 1) οι απαιτήσεις αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ.1εδγ του Ν.2214/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 9 του Ν.1468/1984 διασφαλίζονται και ικανοποιούνται προνομιακώς, 2) για τις από οποιαδήποτε αιτία απαιτήσεις του κατά των οφειλετών του, που ζητούν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν.3869/2010, όπως εν προκειμένω η αιτούσα, ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3867/2010 σε συνδυασμό με τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ……………………………. υπ’αριθμ. 3363/2010, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ’αριθμ. 3372/2010 απόφαση του ΔΣ 3) καθώς και οι επιμέρους ειδικές διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.2214/1994, που προσδιορίζουν τις οφειλές υπέρ του …………………………., δηλαδή εκτός από την παρεχόμενη εμπράγματη ασφάλεια και την κατά τη λήψη του δανείου ολοκληρούμενη εκχώρηση των αποδοχών από μισθό ή σύνταξη μέχρι το ποσοστό 6/10 (και ήδη 3/10) αυτών με όλες τις εκ του νόμου επερχόμενες συνέπειες και τέλος 4) ισχύουν γι’ αυτό οι διατάξεις που εφαρμόζονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Ισχυρίζεται επίσης ότι η αιτούσα έχει λάβει το υπ’ αριθμό λογαριασμού 21/2000 με ενυπόθηκο τοκοχρεωλυτικό δάνειο μικροεπισκευών, του στεγαστικού τομέα, ποσού 10.000,00 € με ετήσιο επιτόκιο 6,00 και 6,5 % σε εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, δυνάμει ανειστικής σύμβασης που συνομολογήθηκε στις 29/01/2004 και ότι με την υπ’αριθμ. 3389/10-2-2011 συνεδρίαση του ΔΣ του …………………………….. εγκρίθηκε η επιμήκυνση της διάρκειας εξοφλήσεως του δανείου αυτού κατά δέκα (10) έτη και η τοκοχρεωλυτική δόση διαμορφώθηκε στο ποσό των 95,04 € από 228,57 € και συνεπώς η αιτούσα δε μπορεί να υπαγάγει στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 το εν λόγω δάνειο.

Ο ισχυρισμός αυτός δεν είναι νόμιμος εφόσον στη ρύθμιση των οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3869/2010 υπάγονται και οι οφειλές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, δοθέντος ότι από τις κείμενες διατάξεις δεν προκύπτει η εξαίρεση των εν λόγω οφειλών, καθότι κατ’αρχάς δεν συμπεριλαμβάνεται στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις του αρθρ.1 παρ 2 του Ν.3869/2010, δεδομένου ότι αν ο νομοθέτης ήθελε να μην υπαγάγει την εν λόγω ρύθμιση στις οφειλές αυτές, θα το έπραττε (Κρητικός, Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων, έκδοση 2012 σελ 62, Βενιέρης- Κατσάς, Εφαρμογή του Ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, 2η έκδοση, Κεφ. Γ, σελ 122).

Επίσης οι διατάξεις του Ν.3869/2010 καίτοι είναι γενικότερες σε σχέση με αυτές του αρθρ. 62 Ν.2214/1994 και του αρθρ. 25 Ν.3867/2010, κατήργησαν σιωπηρά κάθε άλλη προηγουμένη διάταξη, που ρυθμίζει τον τρόπο αποπληρωμής των δανείων, τα οποία δεν εξυπηρετούνται κανονικά καθόσον με τις διατάξεις του Ν.3869/2010 σκοπείται η ελάφρυνση των δανειοληπτών από την υπερχρέωση μέσω της λήψης παντός είδους δανείων και η αποκατάσταση της παραγωγικής τους δυνατότητας, η οποία υποσκάπτεται από το βάρος των χρεών τους έτσι ώστε η αποδυνάμωση των ενοχικών δικαιωμάτων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων να επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος (Ειρ. Πατρ 89/2012 ΝΟΜΟΣ Ειρ. Θεσ. 1239/2012 ΝΟΜΟΣ) και συνεπώς δεν προκύπτει εκ του γράμματος αλλά και του πνεύματος των διατάξεων περί Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κάποιο λόγος για το οποίο πρέπει να εξαιρεθεί η απαίτηση αυτού από την υπαγωγή στο Ν.3869/2010 (Ειρ. Θεσ. 6758/2012 ΝΟΜΟΣ) και πρέπει να ενταχθεί όπως κάθε άλλος πιστωτής και να ικανοποιηθεί συμμέτρως κατά τις καταβολές του αρθρ.8 παρ.2 και αυτές του αρθρ.9 παρ 2 του νόμου. Τέλος η κρινόμενη αίτηση είναι νόμιμη στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ 4 του Ν.3869/2010,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του Ν.4161/2013, του άρθρου 5 του Ν.3869/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν.4161/2013, του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν.4161/2013, του άρθρου 9 του Ν.3869/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17του Ν.4161/2013, και του άρθρου 11 του Ν.3869/2010, πρέπει δε να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Από την ένορκη εξέταση της μάρτυρος, που περιέχεται στα ταυτάριθμα πρακτικά συζητήσεως της υποθέσεως, τα οποία τηρήθηκαν με τη διαδικασία της φωνοληψίας (άρθρο 256 παρ3 ΚπολΔ) και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα εξής :

Η αιτούσα γεννήθηκε το έτος 1955, είναι δε διαζευγμένη και συνταξιούχος του Δημοσίου, λαμβάνει δε σύνταξη ποσού 753,77 €, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 165356/2010 συνταξιοδοτική πράξη της Γενικής Δ/σης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και μηνιαίο μέρισμα ποσού 137,19 €, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 3889/4.2.2013 απόφαση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Η αιτούσα διαμένει σε μισθωμένο διαμέρισμα της εκμισθώτριας Χαρίκλειας Παγώνη με μηνιαίο μίσθωμα ποσού 350,00 €, σύμφωνα με το από …………………………….. μισθωτήριο, που κατέθεσε στη ΔΟΥ Ελευσίνας με αριθμό …………../1-2-2013. Η αιτούσα πάσχει από χρόνια αρθρίτιδα, σακχαρώδη διαβήτη, σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 1708/Φ206/11-6-2011 και 1700/Φ206/10-6-2011 ιατρικές βεβαιώσεις του Γενικού Νοσοκομείου «……………………», ασθένειες που χρήζουν θεραπευτικής αγωγής με φάρμακα και ενέσεις σύμφωνα με τις από 03/07/2013, 03/04/2014 και 10/06/2011 ιατρικές βεβαιώσεις, ποσού μηνιαίως 150,00 € (βλ. Κατάθεση μάρτυρος). Οι λοιπές ανάγκες διαβίωσης της αιτούσας συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων διατροφής συνολικά ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 200,00 € (βλ. κατάθεση μάρτυρος) και συνολικά οι βιοτικές της ανάγκες ανέρχονται μηνιαίως στο ποσό των 700,00 €.

Στα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας περιλαμβάνεται ένα διαμέρισμα του τρίτου ορόφου πάνω από την πυλωτή μιας οικοδομής, που βρίσκεται στην Ελευσίνα και επί της οδού ……………..αρ …., επιφανείας 107,00 τ.μ , κατά ποσοστό συγκυριότητας 50% εξ αδιαιρέτου και ένα επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας ………………………1100 κυβικών πρώτης κυκλοφορίας έτους 2003 κατά ποσοστό συγκυριότητας 50% εξ αδιαιρέτου.

Η αιτούσα, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, προς τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες τράπεζες, τα οποία δεν είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένα και ήδη με την κοινοποίηση της αίτησης θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ 3 του ν.3869/2010, ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποιήσεως της αίτησης (Αθ Κρητικού Ρύθμιση των Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων, Αθήνα 2010 σελ. 98 επ) είναι δε τα εξής :

  1. ………………………AE από σύμβαση καταναλωτικού δανείου με αριθμό 2068423735 ποσού 40.520,40 €.
  2. ……………..από σύμβαση στεγαστικού δανείου με αριθμό…………..ποσού 58.310,02 € και με αριθμό σύμβασης…………..ποσού 19.472,49 € και σύμβαση με αριθμό …………ποσού 6.296,85 €.
  3. …………………….ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ από σύμβαση καταναλωτικού δανείου με αριθμό ……………………………………… και οφειλές συνολικού ποσού 3.275,66 €.

 

  1. ΤΡΑΠΕΖΑ……………………..AE ως καθολικής διαδόχου του …………………………………….. σύμβαση με αριθμό …………………………………. ποσού 7.137,34 € και 5……………………………. σύμβαση μικροεπισκευών με αριθμό λογαριασμού ……../2008 ποσού 11.110,07 € και συνολικά οι οφειλές της αιτούσας ανέρχονται στο ποσό των 146.123,54 €.

Λόγω της ανάγκης της αιτούσας να καταφύγει σε προσωπικό δανεισμό με τα παραπάνω δάνεια καταναλωτικά, δάνεια στεγαστικά και δάνεια μικροεπισκευών για να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις της διαβίωσής της και κατόπιν, λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης της χώρας και της οικονομικής κρίσης με την οποία και πλήττεται, μειώθηκαν τα εισοδήματά της και στη συνέχεια, εξαιτίας των προβλημάτων υγείας της, επιδεινώθηκε η ικανότητά της να εκπληρώσει τις οφειλές της και επομένως η αιτούσα έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της.

Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του Ν.3869/2010 και πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο ισχυρισμός των πιστωτριών της ότι δε συντρέχει κάποιος ειδικός λόγος που την οδήγησε σε μόνιμη αδυναμία. Επομένως συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του Ν.3869/2010 και ειδικότερα αυτή των αρθρ. 8 παρ.2 και αρθρ.9 παρ.2 ,εφόσον στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει αίτημα εξαιρέσεως από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας της,και συνεπώς το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματά της για χρονικό διάστημα 60 μηνών προς μερική εξόφληση των οφειλών της. Λαμβανομένου περαιτέρω υπόψη του ως άνω μηνιαίου εισοδήματος αυτής, που ανέρχεται στο ποσό των 890,89 € (753,77 + 137,12€), από το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί το ως άνω ποσό των 700,00 € που είναι απαραίτητο για την κάλυψη των βιοτικών του αναγκών της, το μηνιαίως δυνάμενο να καταβληθεί από την αιτούσα στις πιστώτριές της τράπεζες, πρέπει να οριστεί στο χρηματικό ποσό των 190,00 € επί 60 μηνιαίες άτοκες δόσεις (αρθρ. 6 παρ3 του Ν3869/2010). Το ποσό αυτό των 190,00 ευρώ θα κατανέμεται μηνιαίως και συμμέτρως στις πιστώτριες κατά το λόγο της απαιτήσεως καθεμίας εξ αυτών, όπως αναλυτικά αναγράφηκε παραπάνω, σε σχέση με το συνολικό ύψος των απαιτήσεών τους, δηλαδή το μηνιαίως καταβαλλόμενο ποσό 190,00 € δια του ποσού του συνολικού ύψους των απαιτήσεων όλων των πιστωτριών 146.123,54 € ίσον ποσό 0,0013002 € προς το ύψος της απαιτήσεως κάθε πιστώτριας, όπως παρακάτω αναλύεται (Αθ Κρητικού, ο.π,, έκδοση 2012 αρθρ. 8 σημ. 45, σελ. 190). Έτσι οι συνολικές οφειλές της αιτούσας προς τις πιστώτριές της στο τέλος της πενταετίας, εάν δεν συμβεί κάποιο γεγονός δυνάμενο να οδηγήσει σε αύξηση ή μείωση των παρακάτω δόσεων θα ανέρχεται στο ποσό των 134.723,54 € (146.123,54 -11.400,00 = 134.723,54 ), (190,00 € προς 60 μήνες ίσου 11.400,00 €).

Ειδικότερα η αιτούσα θα καταβάλλει στην :

1)ΤΡΑΠΕΖΑ…………….το ποσό των 52,68 € (0,0013002 προς 40.520,48 €), στην

2)ΤΡΑΠΕΖΑ……………για απαίτηση α)ποσό 75,81 € (0.0013002 προς 58.310,02 €), για β) ποσό 25,318 € (0,0013002 προς 19.472,49 €) και γ) ποσό 8,18 € (0,0013002 προς 6.296,85 €)

3)ΤΡΑΠΕΖΑ …………… το ποσό 9,27 € (0,0013002 προς 7.137,34 €), στην

4)………………….ποσό 4,25 € (0,0013002 προς3.275,,66) €,

5)Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό 14,44 € (0,0013002 προς 11.110,70 €)

Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυασθεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 Ν.3869/10, εφόσον με τις καταβολές επί 5ετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτριών της αιτούσας και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας της από την εκποίηση, η οποία είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο. Μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό της στοιχείο, που μπορεί να εκποιηθεί και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα αποτελεί το ως άνω διαμέρισμα, που ανήκει στη αιτούσα, κατά ποσοστό συγκυριότητας 50% εξ’αδιαιρέτου, επιφανείας 107 τ.μ,του τρίτου ορόφου πάνω από την πυλωτή μιας οικοδομής, που βρίσκεται στην Ελευσίνα Αττικής και επί της οδού …………. αριθμός ….., αντικειμενικής αξίας 35.036,00 ευρώ, αναλογούντος στο ποσοστό αυτής. σύμφωνα με το ΕΤΑΚ 2009. Η κατοικία αυτή αποτελεί το μοναδικό ακίνητο της αιτούσας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κυρία κατοικία και δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για διαζευγμένο φορολογούμενο, όπως αυτή που ανέρχεται σε 250.00 ευρώ.

Επομένως, με βάση τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ.2 Ν.3869/2010, εφόσον τα υπόλοιπα των χρεών της αιτούσας, μετά τις καταβολές της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ.2 του ιδίου νόμου, είναι, σύμφωνα με τα ανωτέρω ποσού 134.723,54 ευρώ και υπερβαίνουν το 80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας αυτής ( 35.036 Χ 80%), δηλαδή το 80% ανέρχεται στο ποσό των 28.028,8€, το Δικαστήριο θα προβεί στη ρύθμιση και θα επιβάλει σε αυτή πρόσθετο χρέος για την εξόφληση των οφειλών της, ίσο με το 80%, της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας της, απαλλάσσοντας αυτήν από το υπόλοιπο των χρεών της.

Συνεπώς θα πρέπει να οριστεί μηνιαία καταβολή για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας, που θα ορισθεί στο ποσό των 233,57 € δηλαδή 28.028,80 ευρώ (80% της αντικειμενικής της αξίας της κατοικίας της) δια 120 μήνες, εφόσον ο χρόνος εξόφλησης πρέπει να οριστεί σε 10 χρόνια, λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας της αιτούσας και της προοπτικής βελτιώσεως της οικονομικής της καταστάσεως. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρημοτοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

Το παραπάνω ποσό θα κατανέμεται μηνιαίως και συμμέτρως στις πιστώτριες κατά το λόγο της απαιτήσεως καθεμίας εξ αυτών, όπως αναλυτικά αναγράφηκε παραπάνω, σε σχέση με το συνολικό ύψος των απαιτήσεών τους, (Ι. Βενιέρης – Θ. Κατσάς ο.π. Κεφ ΙΒ σελ 478), δηλαδή το μηνιαίως καταβαλλόμενο ποσό 233,57 € δια του ποσού του συνολικού ύψους των απαιτήσεων όλων των πιστωτριών της δηλαδή του ποσού των 146.123,54 € ίσον ποσό 0,001598 €, προς το ύψος της απαιτήσεως κάθε πιστώτριας και επομένως 1)για ΤΡΑΠΕΖΑ …………… το ποσό των 64,76€ (0,001598 προς 40.520,48 €), 2)στην ΤΡΑΠΕΖΑ ………συνολικά το ποσό των 134,35€ (0,001598 προς 84.079,36 €),3) ……………………………ΑΕ το ποσό των 5,23€ (0,001598 προς 3.275,66 €), 4)ΤΡΑΠΕΖΑ ……………… το ποσό των 11,40€ (0,001598 προς 7.137,34 €), και 5) …………………… το ποσό των 17,75€ (0,001598 προς 11,11007 €).

Στη συνέχεια, επειδή, με την υπ’αριθμ. ………../….-….-2014 Προσωρινή Διαταγή της Ειρηνοδίκη του Δικαστηρίου τούτου, κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας, καθορίστηκαν προσωρινώς, μέχρι την έκδοση της προκειμένης αποφάσεως, μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριες αυτής, ποσού 265,00 € και συγκεκριμένα προς την πρώτη τούτων ποσού 65,00 €, προς τη δεύτερη τούτων ποσού 80,00 €, προς την τρίτη τούτων ποσού 10,00 €, προς την τέταρτη τούτων ποσού 20,00 € και προς το πέμπτο ΤΠΔ ποσού 95,00 €, που αφορούν όμως, όπως ορίζεται στην προσωρινή διαταγή, μόνο για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας, αυτές πρέπει να συνυπολογισθούν, σύμφωνα με τα λεχθέντα στη μείζονα σκέψη και στο πλαίσιο του άρθρου 9 παρ.2 του Ν.3869/2010,κατά ποσό και χρόνο με τις ορισθείσες ως άνω οριστικές καταβολές( Α.Κρητικός ,ο.π. έκδοση 2014 , άρθρο 5 σελ.182, άρθρο 8 σελ 288, άρθρο 9 σελ 358). Συγκεκριμένα, εφόσον από την προσωρινή ως άνω ρύθμιση, με την έκδοση της προσωρινής διαταγής, μέχρι το μήνα Οκτώβριο τρέχοντος έτους 2014, (μέχρι τον οποίο η αιτούσα συνομολογεί ότι έχει καταβάλει) έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 8 μηνών, αυτό, σύμφωνα με τα ανωτέρω λεχθέντα, πρέπει να συνυπολογισθεί, καθώς επίσης να συνυπολογισθούν και τα καταβληθέντα ποσά, δοθέντος ότι δεν αμφισβητήθηκε από τις πιστώτριες ότι εγένοντο οι προσωρινές αυτές καταβολές από την αιτούσα. Πλην όμως, λόγω καθορισμού υψηλοτέρων ποσών μηνιαίων δόσεων με τις προσωρινές καταβολές, και προς αποφυγήν, κατά το τέλος του χρονικού διαστήματος της ρύθμισης, καταβολής μεγαλυτέρου ποσού του οριστικώς καθορισθέντος και κατ’ αναλογική εφαρμογή της κατ’άρθρο 8 παρ2 εδ 2 του Ν.3869/2010, δυνατότητας που έχει το Δικαστήριο να ορίζει με την απόφασή του ότι αναπροσαρμόζεται το ποσό της οριστικής ρύθμισης ανά διαστήματα, που ορίζονται σε αυτή, με βάση αντικειμενικό δείκτη αναφοράς, πρέπει να ορισθούν μηδενικές καταβολές για τα παρακάτω λεπτομερώς αναφερόμενα χρονικά διαστήματα ως προς τις εξής πιστώτριες.

Συγκεκριμένα, μετά το συνυπολογισμό των προσωρινών καταβολών, η οφειλή της αιτούσας προς την ………….αναλύεται ως εξής. Με την οριστική ρύθμιση ορίζεται η διάρκεια των καταβολών σε 10 χρόνια δηλαδή 120 μήνες προς 64,76 ευρώ το μήνα δηλαδή συνολικά 7.771,2ευρώ. Με την προσωρινή ρύθμιση ορίσθηκε το ποσό της καταβολής σε 65,00ευρώ και έτσι η αιτούσα έχει καταβάλει για τους 8μήνες της προσωρινής ρύθμισης το ποσό των 520,00ευρώ. Από τους 120 μήνες της οριστικής ρύθμισης πρέπει να αφαιρεθεί το χρονικό διάστημα των 8 μηνών και απομένουν 112 μήνες προς 64,76 ευρώ δηλαδή στο τέλος της ρύθμισης η αιτούσα θα έχει καταβάλει ποσό 7.253,12ευρώ, και προστιθεμένου του προσωρινώς καταβληθέντος ποσού των 520,00 ευρώ συνολικά ποσό 7.773,12ευρώ. Επομένως επειδή με τον προβλεπόμενο στο νόμο συνυπολογισμό στο τέλος της ρύθμισης η αιτούσα θα έχει καταβάλει επιπλέον ποσό 1,92ευρώ, αυτό προς αποφυγήν καταβολής μεγαλύτερου ποσού του τελικώς ορισθέντος, πρέπει να αφαιρεθεί από το καταβλητέο ποσό του τελευταίου μηνός της ρύθμισης.
Προς την ΤΡΑΠΕΖΑ …………., με την οριστική ρύθμιση ορίσθηκε το ποσό της καταβολής σε 134,35 ευρώ προς 120 μήνες και συνολικά ποσό 16.122,00ευρώ Με την προσωρινή ρύθμιση ορίσθηκε το ποσό της καταβολής σε 80,00ευρώ και έτσι η αιτούσα έχει καταβάλει για τους 8 μήνες της προσωρινής ρύθμισης το ποσό των 640,00 ευρώ. Από τους 120 μήνες της οριστικής ρύθμισης πρέπει να αφαιρεθεί το χρονικό διάστημα των 8 μηνών και απομένουν 112 μήνες προς 134,35ευρώ δηλαδή στο τέλος της ρύθμισης η αιτούσα θα έχει καταβάλει ποσό των 15.047,2 ευρώ, και προστιθεμένου του προσωρινώς καταβληθέντος ποσού των 640,00 ευρώ συνολικά ποσό 15.687,2 ευρώ και έτσι μέχρι του οριστικώς καθορισθέντος με την παρούσα ποσού των 16.122,00 ευρώ υπολείπεται ποσό των 434,80 ευρώ, το οποίο αποτελεί τη διαφορά μεταξύ των προσωρινών καταβολών και του οριστικώς καθορισθέντος με την παρούσα, ποσού και το οποίο πρέπει να καταβληθεί εντόκως μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών του άρθρου 9 παρ 2 του Ν 3869/2010.
Προς την ………………………………….. με την οριστική ρύθμιση ορίσθηκε το ποσό της καταβολής σε 5,23 ευρώ προς 120 μήνες και συνολικά ποσό 627,6 ευρώ. Με την προσωρινή ρύθμιση ορίσθηκε το ποσό της καταβολής σε 10,00 ευρώ και έτσι η αιτούσα έχει καταβάλει για τους 8 μήνες της προσωρινής ρύθμισης το ποσό των 80,00 ευρώ. Από τους 120 μήνες της οριστικής ρύθμισης πρέπει να αφαιρεθεί το χρονικό διάστημα των 8 μηνών και απομένουν 112 μήνες προς 5,23 ευρώ δηλαδή στο τέλος της ρύθμισης η αιτούσα θα έχει καταβάλει ποσό των 585,76 ευρώ, και προστιθεμένου του προσωρινώς καταβληθέντος ποσού των 80,00 ευρώ δηλαδή συνολικά καταβληθέν ποσό 665,76 ευρώ. Επομένως επειδή με τον προβλεπόμενο στο νόμο συνυπολογισμό στο τέλος της ρύθμισης η αιτούσα θα έχει καταβάλει επιπλέον ποσό 38,16 ευρώ, προς αποφυγήν καταβολής μεγαλύτερου ποσού του τελικώς ορισθέντος, ορίζονται μηδενικές καταβολές για τους τελευταίους 7 μήνες της ρύθμισης (7 χ 5,23=36,61), αφαιρουμένου και ποσού 1,55 ευρώ από τον όγδοο μήνα πριν από το τέλος της ρύθμισης.

Προς ΤΡΑΠΕΖΑ……………….με την οριστική ρύθμιση ορίσθηκε το ποσό της καταβολής σε 11,40 ευρώ προς 120 μήνες και συνολικά ποσό 1.368,00 ευρώ. Με την προσωρινή ρύθμιση ορίσθηκε το ποσό της καταβολής σε 20,00 ευρώ και έτσι η αιτούσα έχει καταβάλει για τους 8 μήνες της προσωρινής ρύθμισης το ποσό των 160,00ευρώ. Από τους 120 μήνες της οριστικής ρύθμισης πρέπει να αφαιρεθεί το χρονικό διάστημα των 8 μηνών και απομένουν 112 μήνες προς 11,4ευρώ δηλαδή στο τέλος της ρύθμισης η αιτούσα θα έχει καταβάλει ποσό των 1.276,8 ευρώ ,και προστιθεμένου του προσωρινώς καταβληθέντος ποσού των 160,00 ευρώ συνολικά καταβληθέν ποσό 1.436,8ευρώ. Επομένως επειδή με τον προβλεπόμενο στο νόμο συνυπολογισμό στο τέλος της ρύθμισης η αιτούσα θα έχει καταβάλει επιπλέον ποσό 68,00 ευρώ, προς αποφυγήν καταβολής μεγαλύτερου ποσού του τελικώς ορισθέντος, ορίζονται μηδενικές καταβολές για τους τελευταίους 5 μήνες της ρύθμισης (5 χ 11,4=57,00), αφαιρουμένου και ποσού 11,00 ευρώ από τον έκτο μήνα πριν από το τέλος της ρύθμισης.

Προς ……………………………………………………. με την οριστική ρύθμιση ορίσθηκε το ποσό της καταβολής σε 17,75 ευρώ προς 120 μήνες και συνολικά ποσό 2.130,00ευρώ. Με την προσωρινή ρύθμιση ορίσθηκε το ποσό της καταβολής σε 95,00ευρώ και έτσι η αιτούσα έχει καταβάλει για τους 8 μήνες της προσωρινής ρύθμισης το ποσό των 760,00 ευρώ. Από τους 120 μήνες της οριστικής ρύθμισης πρέπει να αφαιρεθεί το χρονικό διάστημα των 8 μηνών και απομένουν 112 μήνες προς 17,75ευρώ δηλαδή στο τέλος της ρύθμισης η αιτούσα θα έχει καταβάλει ποσό των 1.988,00 ευρώ, και προστιθεμένου του προσωρινώς καταβληθέντος ποσού των 760,00ευρώ συνολικά καταβληθέν ποσό 2.748,00ευρώ. Επομένως επειδή με τον προβλεπόμενο στο νόμο συνυπολογισμό στο τέλος της ρύθμισης η αιτούσα θα έχει καταβάλει επιπλέον ποσό 618,00ευρώ, προς αποφυγήν καταβολής μεγαλύτερου ποσού του τελικώς ορισθέντος ,ορίζονται μηδενικές καταβολές για τους τελευταίους 34 μήνες της ρύθμισης (34 χ 17,75=603,5),αφαιρουμένου και ποσού 14,5ευρώ από τον τριακοστό πέμπτο μήνα πριν από το τέλος της ρύθμισης. Σύμφωνα με τη διάταξη του αρθρ. 8 παρ.3 Ν.3869/2010 η αιτούσα είναι υποχρεωμένη κάθε αξιόλογη βελτίωση των εισοδημάτων ή των περιουσιακών της στοιχείων να τη γνωστοποιεί στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου ώστε να ενημερώνεται ο φάκελος που τηρείται σύμφωνα με την παρ.5 του αρθ. 4 και για τη δυνατότητα εφαρμογής της ρύθμισης της παρ.4 του αρθ. 8 του ίδιου νόμου.

Συνεπώς οι συνολικές οφειλές της αιτούσας προς τις πιστώτριές της στο τέλος της συνολικής ρύθμισης, εάν δεν επισυμβεί κάποιο γεγονός δυνάμενο να οδηγήσει σε αύξηση ή μείωση των παραπάνω δόσεων, σύμφωνα με την παρ.4 του αρθ. 8 του Ν.3869/2010 και εφόσον η αιτούσα ανταποκριθεί στις ως άνω υποχρεώσεις της ήτοι αφού έχει καταβάλλει τελικά έναντι χρέους 146.123,54 € το ποσό των 39.428,00 € (11.400,00 € + 28.028,00 €) θα απομένει υπόλοιπο ποσό των 106,695,54 € ως προς το οποίο ποσό των παραπάνω απαιτήσεων των πιστωτριών της, κατά το μέρος, που αυτές δεν καλύφθηκαν, μετά τα ως άνω, η αιτούσα απαλλάσσεται. Η απαλλαγή δε της αιτούσας από αυτό θα επέλθει, σύμφωνα με το νόμο ( άρθρο 11παρ 1 Ν 3969/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεών της καθώς και με την επιφύλαξη της τροποποίησης της παρούσας, ενώ δεν κρίνεται αναγκαία η ρευστοποίηση του επιβατικού αυτοκινήτου της αιτούσας, μάρκας ……………….. 1100 κυβικών, εφόσον λόγω της γενικής εμπορικής και οικονομικής δυσπραγίας δεν παρέχεται προσδοκία αναλόγου ανταλλάγματος δηλαδή αν αξίζει να εκποιηθεί, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης ( αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεως κλπ ) (Κρητικός, ο.π. 2η έκδοση, άρθρο 9).

Κατά συνέπεια πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει η αίτηση, ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.
Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’άρθρο 8 παρ.6 του Ν.3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει ερήμην της τρίτης μετέχουσας πιστώτριας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………………………………………………………………………. και κατ’αντιμολίαν των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται εν μέρη την αίτηση.
Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με τις επί πενταετία καταβολές προς τις πιστώτριες της, ποσού εκατόν ενενήντα (190,00) ευρώ, συνολικώς καταβαλλόμενων, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στο σκεπτικό της παρούσης, οι οποίες θα καταβάλλονται άμεσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα αρχής γενομένης από τον δεύτερο μήνα μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως.

Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας, δηλαδή το διαμέρισμα, του τρίτου ορόφου, εκτάσεως 107 τ.μ. που βρίσκεται στην Ελευσίνα Αττικής και επί της οδού …………………………… αρ. ………… και που ανήκει στην ιδιοκτησία της κατά ποσοστό συγκυριότητας 50% εξ’αδιαιρέτου.

Συνυπολογίζει κατά χρόνο και κατά ποσό τις μηνιαίες καταβολές της αιτούσας προς τις πιστώτριές της, που ορίσθηκαν με την υπ’αριθμ. ………../2014 Προσωρινή Διαταγή της Ειρηνοδίκη Ελευσίνας και επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλλει το μήνα και επί 112 μήνες για την διάσωση της κύριας κατοικίας της το ποσό των 233,57 € και συνολικά το ποσό των 28.028,80 € συμμέτρως, καταβαλλόμενο στις ανέγγυες πιστώτριες της, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας, η δε καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει 2 έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως και θα γίνεται την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και χωρίς ανατοκιζόμενο μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, σύμφωνα με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με το επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κυρίας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Καθορίζει ότι η αιτούσα υποχρεούται να καταβάλει στην δεύτερη μετέχουσα πιστώτρια την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ…………το υπόλοιπο της διαφοράς που υπολείπεται, μεταξύ των καταβολών που πραγματοποίησε βάσει του άρθρου 5 παρ2 του Ν 3869/2010 και αυτών που ορίσθηκαν με την παρούσα, όπως στο σκεπτικό αυτής αναφέρεται, το οποίο ποσό αποπληρώνεται εντόκως μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών του άρθρου 8 παρ 2 και του άρθρου 9 παρ 2 με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κυρίας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά δυόμισι εκατοστιαίες μονάδες.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε σε Δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Ελευσίνα στις 7-1-2015 απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων αυτών.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ ΑΣΗΜΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟΥ