ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

Δόση 80€ μηνιαίως για δημόσιο υπάλληλο σε διαθεσιμότητα

Περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου με μείωση εισοδήματος λόγω θέσης σε διαθεσιμότητα πλέον μικρού εισοδήματος από ενοίκιο. Συνολικό χρέος 80.000€. Καθορισμός δόσεων 80€ το μήνα  για 3 έτη και για την διάσωση της κύριας κατοικίας του για την κάλυψη του 80% της αντικειμενικής της αξίας το ποσό των 187,6€ μηνιαίως με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για 20 έτη και έκρινε τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντα ότι δεν είναι άξια εκποίησης ώστε να μειωθεί το χρέος του.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2015

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας – ν. 3869/2010)

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δόκιμη Ειρηνοδίκη Ζωή Δημάκη και από τη Γραμματέα Δόμηνα Γ κούρα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις ………..-02-2015, για να δικάσει τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ………../……..-04-2014 αίτηση, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η προαναφερθείσα με αντικείμενο τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:……………………., κατοίκου Καρπενησιού, οδός……………… αριθμ.. …………., που παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου του ………………………. και

Των μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748§2 ΚΠολΔ):

1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα …………..», η οποία εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν παραστάθηκε

2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………. Τράπεζα ανώνυμη εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «…………..», η οποία εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν παραστάθηκε

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου και στις έγγραφες προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από τις με αριθμούς …………../…..-04-2014 και ………………/…….-04-2014 εκθέσεις επίδοσης της  δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ευρυτανίας…………………….προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αναφερομένη στην αρχή συνεδρίαση του Δικαστηρίου επιδόθηκε νόμιμα και  εμπρόθεσμα στις καθ` ων η αίτηση πιστώτριες εταιρείες. Οι τελευταίες όμως δεν εμφανίσθηκαν στο  ακροατήριο του Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και συνεπώς, πρέπει να δικασθούν ερήμην. Ωστόσο το Δικαστήριο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754§2 ΚΠολΔ).

 

Με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα της παρούσας πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, παραδεκτά, κατ’ άρθρο 224 ΚΠολΔ, διορθώθηκε, χωρίς να μεταβάλλεται η ιστορική βάση της, ο αιτών, επικαλούμενος ότι είναι φυσικό πρόσωπο χωρίς εμπορική ιδιότητα, ισχυρίζεται ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις πιστώτριες εταιρείες και ζητεί, κατά την ορθή εκτίμηση του δικογράφου της ένδικης αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλει, λαμβανομένης υπόψη της οικογενειακής και περιουσιακής του κατάστασης. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό κατά τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας (άρθρο 3 ν.3869/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ) και παραδεκτά, δεδομένου ότι α) βεβαιώνεται η αποτυχία του προδικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες εταιρείες (Ιδ. το από 17-06-2014 συνημμένο στην υπό κρίση αίτηση σημείωμα της Ειρηνοδίκη Ευρυτανίας) β) αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, όπως ήδη ανωτέρω εκτέθηκε. Περαιτέρω, κατόπιν της αυτεπάγγελτης έρευνας του Δικαστηρίου στα κατά τις ρυθμίσεις του άρθρου 13§2 ν. 3869/2010 τηρούμενα αρχεία, διαπιστώθηκε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για τη ρύθμιση των χρεών του στο

Δικαστήριο αυτό ή σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές του. (Ιδ. τη με αριθμό πρωτ. ……………../18-02-2015 βεβαίωση της γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Όσον αφορά, όμως, το αίτημα να αναγνωρισθεί οτι με την τήρηση της ρύθμισης του Δικαστηρίου θα απαλλαγεί ο αιτών από τα χρέη του, αυτό είναι απαράδεκτο, αφού η αιτούμενη αναγνώριση δεν αποτελεί υπόθεση εκούσιας δικαιοδοσίας κατά τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 739 ΚΠολΔ, ώστε να κριθεί κατά την εφαρμοζόμενη εν προκειμένω διαδικασία. Εξάλλου, το αίτημα να απαλλαγεί ο υπερχρεωμένος οφειλέτης από κάθε υπόλοιπο οφειλής κατά τις διατάξεις του άρθρου 11§1 ν. 3869/2010 συνιστά αίτημα και περιεχόμενο μεταγενέστερης αίτησης που υποβάλει στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αίτησης του άρθρου 4§1 του αυτού νόμου, ώστε η απαλλαγή του οφειλέτη να επέρχεται εκ των υστέρων και όχι υπό την αίρεση ότι θα εκπληρώσει τους όρους της ρύθμισης, όπως αυτό ρητά αναφέρεται στη διάταξη του άρθρου 11§1εδ.β` ν.3869/2010 σύμφωνα με την οποία «Το δικαστήριο με αίτηση του οφειλέτη που κοινοποιείται στους πιστωτές πιστοποιεί την απαλλαγή του από το υπόλοιπο των οφειλών». Είναι δε η εξεταζόμενη αίτηση αρκούντως ορισμένη, καθόσον εκτίθενται σε αυτή όλα τα απαραίτητα εκ του νόμου στοιχεία, ήτοι: α) ότι ο αϊτών είναι φυσικό πρόσωπο, χωρίς πτωχευτική ικανότητα και βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, β) η κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων του, γ) η κατάσταση των πιστωτών και

των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και ε) συγκεκριμένο αίτημα. Περαιτέρω, η υπό κρίση αίτηση είναι και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,6§3,8,9 και 19 ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 4161/2013 και το ν. 4224/2013 και ισχύουν σήμερα, πλην του αιτήματος να επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης οφειλών κατ` άρθρο 7 ν. 3869/2010, το οποίο είναι μη νόμιμο διότι η επικύρωση του  σχεδίου διευθέτησης δεν αποτελεί αντικείμενο της αίτησης του άρθρου 4§1, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των διαδίκων στην περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης αφού διαπιστώσει την κατά τα άνω επίτευξη συμβιβασμού, με απόφασή του επικυρώνει το σχέδιο ή το τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο από την επικύρωση του αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Το Δικαστήριο στο δικονομικό στάδιο από την κατάθεση της αίτησης στη γραμματεία του Δικαστηρίου μέχρι τη συζήτηση στερείται της εξουσίας να υποχρεώσει σε συμβιβασμό τους διαδίκους ή τους πιστωτές και συνεπώς το εν λόγω αίτημα δεν έχει νόμιμη βάση (ΕιρΠολυγ 64/2014, ΕιρΚορ 89/2013, ΕιρΑλεξ 485/2013, όλες δημοσιευμένες στην τνπ Νόμος). Πρέπει, επομένως, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη η αίτηση να εξεταστεί παραπέρα και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Από την εκτίμηση της κατάθεσης του εξετασθέντος στο ακροατήριο μάρτυρα απόδειξης, όπως περιέχεται αυτή στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, σε συνδυασμό με όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που επικαλείται και προσκομίζει ο διάδικος που παραστάθηκε, μερικά από τα οποία μνημονεύονται ειδικότερα παρακάτω, χωρίς ωστόσο να παραλείπεται κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, αλλά και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336§4 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό και με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (άρθρο 744 ΚΠολΔ) και την στο ακροατήριο προφορική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών, 50 ετών σήμερα, είναι άγαμος και άτεκνος. Είναι δημόσιος υπάλληλος του ασφαλιστικού οργανισμού ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, πλην όμως έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα ήδη από την 13-11-2013, σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ. ……………../2013 διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του ως άνω ασφαλιστικού ιδρύματος, για χρονικό διάστημα οχτώ μηνών, το οποίο παρατάθηκε και διαρκεί μέχρι σήμερα, όπως επιβεβαίωσε και ο εξετασθείς στο ακροατήριο του Δικαστηρίου μάρτυρας και ενόψει αυτού, λαμβάνει μόνο ποσοστό επί του μηνιαίου μισθού του, που ανέρχεται πλέον στο χρηματικό ποσό των 577,43 ευρώ, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας του αιτούντος για το μήνα Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Ο αϊτών διαμένει μόνος του σε οικία, της οποίας έχει την πλήρη κυριότητα, κείμενη στο Καρπενήσι επί της οδού…….αριθμ. …. και συγκεκριμένα σε μία αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου υπογείου ορόφου συνολικής επιφάνειας 65,5 τμ ευρισκόμενη επί οικοδομής ανεγερθείσας το έτος 1985 σε οικόπεδο έκτασης 414 τμ, αντικειμενικής αξίας 56.288,08 ευρώ.

Στην περιουσία του αιτούντος περιλαμβάνονται και τα παρακάτω ακίνητα: 1. Οριζόντια ιδιοκτησία του α` υπογείου ορόφου, εμβαδού 92,63 τ.μ. που βρίσκεται στο Καρπενήσι Ευρυτανίας, επί της οποίας ο αϊτών διαθέτει την ψιλή κυριότητα, αντικειμενικής αξίας του δικαιώματος του αιτούντος 28.511,51 ευρώ. Την επικαρπία επί του ακινήτου έχει ο πατέρας του αιτούντος,…………………..2. Διαμέρισμα υπογείου ορόφου εμβαδού 46,48 τ.μ. που βρίσκεται στο Καρπενήσι Ευρυτανίας, επί του οποίου ο αϊτών διαθέτει πλέον πλήρη κυριότητα, μετά τον θάνατο της άλλοτε επικαρπώτριας μητέρας του, όπως παραδεκτά, με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντος κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, διορθώθηκε η υπό κρίση αίτηση αναφορικά με το περιουσιακό αυτό στοιχείο, αντικειμενικής αξίας 15.896,16 ευρώ, σύμφωνα με το προσκομιζόμενο φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για το έτος 2015. Ο αιτών λαμβάνει μηνιαίως χρηματικό ποσό ογδόντα (80,00) ευρώ από τη μίσθωση του ως άνω ακινήτου (Ιδ. την από 13-08-2014 απόδειξη υποβολής δήλωσης μίσθωσης ακίνητης περιουσίας). Αμφότερα τα ανωτέρω ακίνητα βρίσκονται επί του οικοπέδου στο οποίο είναι κτισμένη η πολυκατοικία, επί της οποίας ο αϊτών έχει την κύρια κατοικία του, όπως ήδη περιγράφηκε. 3. Ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου επί ενός αγροτεμαχίου έκτασης 2.834,14 τμ, ευρισκόμενου στη θέση «………………………» της κτηματικής περιφέρειας του δήμου Καρπενησιού, αξίας 1.785,51 ευρώ, 4. Ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου επί ενός αγροτεμαχίου έκτασης 3.020,2 τμ, ευρισκόμενου στη θέση «…………………………» της κτηματικής περιφέρειας του δήμου Καρπενησιού, αξίας 1.902,62 ευρώ, Διαθέτει, επίσης, ένα IX αυτοκίνητο μάρκας ………………….., τύπου ………………. κυβισμού 1299, με αριθμό κυκλοφορίας ………….., έτους πρώτης κυκλοφορίας το 2002 και αξίας 1.000 ευρώ περίπου. Περαιτέρω, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, ο αϊτών ανέλαβε τα παρακάτω χρέη, τα οποία θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης αξία τους (άρθρο 6§ 3εδ. β και γ ν.3869/2010), πλην των οφειλών που είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένες, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (άρθρο 6§3 εδ. α ν. 3869/2010) Ειδικότερα, α) η πρώτη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια τραπεζική εταιρεία δυνάμει της με αριθμό ………………………. σύμβασης χορήγησε στον αιτούντα στεγαστικό δάνειο, η σύμβαση δε αυτή την 5-02-2014 (ημερομηνία χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών στον αιτούντα) εμφάνιζε υπόλοιπο οφειλής μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το συνολικό ποσό των 38.132,99 ευρώ. Για την εξασφάλιση της απαίτησης έχει εγγραφεί υποθήκη την 17-03-2010 στο ως άνω ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος, β) η ίδια αυτή μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια τραπεζική εταιρεία δυνάμει της με αριθμό………………………………..σύμβασης χορήγησε στον αιτούντα στεγαστικό δάνειο, η σύμβαση δε αυτή την 5-02-2014 (ημερομηνία χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών στον αιτούντα) εμφάνιζε υπόλοιπο οφειλής μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το συνολικό ποσό των 40.485,55 ευρώ. Η ως άνω απαίτηση είναι εξασφαλισμένη εμπραγμάτως με υποθήκη, γ) η δεύτερη μετέχουσα πιστώτρια εταιρεία δυνάμει της με αριθμό ……………… σύμβασης χορήγησε στον αιτούντα δάνειο, η σύμβαση δε αυτή την 14-03-2014 (ημερομηνία χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών στον αιτούντα) εμφάνιζε υπόλοιπο οφειλής μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το συνολικό ποσό των 2.403,04 ευρώ. Με βάση τα παραπάνω το συνολικό ύψος των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 81.021,58 ευρώ. Αποδείχθηκε, επίσης, ότι κατά το χρόνο ανάληψης των ως άνω δανειακών υποχρεώσεων από τον αιτούντα αυτός διέθετε επαρκές εισόδημα και μπορούσε να καλύπτει το ποσό της  συνολικής μηνιαίας δόσης, δεδομένου ότι πέραν του μισθού του, ο οποίος ήταν σημαντικά υψηλότερος και ανερχόταν στο ποσό των 1600 ευρώ περίπου, λάμβανε, επιπλέον, ως δημόσιος υπάλληλος και δώρα εορτών και επίδομα αδείας, πλην όμως, την τελευταία πενταετία τα εισοδήματά του έχουν μειωθεί σημαντικά, καθώς ενώ για το οικονομικό έτος 2010 τα ετήσια εισοδήματά του ανέρχονταν στο ποσό των 22.550,94 ευρώ και το 2011 στο ποσό των 21.776,58 ευρώ, το 2012 μειώθηκαν στο ποσό των 18.566,1 ευρώ, το 2013 μειώθηκαν δραστικά και ανήλθαν στο ποσό των 13.712,02 ευρώ και το έτος 2014 μειώθηκαν περαιτέρω στο ποσό των 11.823,5 ευρώ (Ιδ. τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος των οικονομικών ετών 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014). Παράλληλα, τα εισοδήματα του αιτούντος έχουν περιοριστεί και λόγω της θέσης του σε διαθεσιμότητα και της συνακόλουθης λήψης μόνο μέρους του μηνιαίου μισθού του, με αποτέλεσμα εξαιτίας της ως άνω μείωσης, σε συνδυασμό και με την αντιοτρόφως ανάλογη αύξηση των δαπανών διαβίωσης και του κόστους ζωής να αδυνατεί αυτός να ανταπεξέλθει στην κάλυψη των ληξιπρόθεσμων δανειακών του υποχρεώσεων προς τις πιστώτριες εταιρείες. Ως εκ τούτου, η σχέση ρευστότητας του αιτούντος προς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, αφού ληφθούν υπόψη και οι απαιτούμενες δαπάνες για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του είναι αρνητική, υπό την έννοια ότι η ρευστότητα του δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών του και συνάμα στην κάλυψη των βιοτικών αναγκών του, η δε αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον, καθόσον οι μηνιαίες βιοτικές ανάγκες του δεν προβλέπεται να περιοριστούν, ενώ

παράλληλα οι δανειακές του υποχρεώσεις αυξάνονται συνεχώς λόγω της επιβάρυνσης των

δανειακών συμβάσεων με τόκους υπερημερίας. Τούτων λεχθέντων, καθίσταται σαφές ότι συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση μόνιμη και διαρκής πραγματική αδυναμία του αιτούντος πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τις πιστώτριες εταιρείες. Η αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, αλλά στο γεγονός ότι τα εισοδήματά του από το έτος 2012 μειώθηκαν σημαντικά, όπως προεκτέθηκε. Επομένως, από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στις διατάξεις του νόμου 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθόσον αυτός έχει ήδη περιέλθει χωρίς δόλο σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, τα οποία ούτε έχουν αναληφθεί εντός του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης ούτε περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης χρέη, όπως ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 1§2 του νόμου. Με βάση τα προλεχθέντα θα πρέπει να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8§ 2 ν. 3869/2010 και 9§2 ν. 3869/2010, δοθέντος ότι υφίσταται αίτημα για την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του. Ενόψει του ότι το σύνολο των οφειλών του αιτούντος προς τους ως άνω πιστωτές του ανέρχεται στο ποσό των 81.021,58 ευρώ και τα περιουσιακά του στοιχεία είναι τα προαναφερόμενα, πρέπει να γίνει συνδυασμός των ρυθμίσεων του νόμου 3869/2010 και

συγκεκριμένα αυτής του άρθρου 8§2 για μηνιαίες καταβολές επί ορισμένο χρονικό διάστημα και αυτής του άρθρου 9§2 για σταδιακές καταβολές, προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του. Σημειώνεται ότι τα προπεριγραφόμενα ακίνητα περιουσιακά

στοιχεία του αιτούντος δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση, καθόσον εκτιμάται ότι δεν πρόκειται να προκόψει κάποιο τίμημα αξιόλογο για την ικανοποίηση των πιστωτών του, δεδομένης της οικονομικής κρίσης που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα, ιδίως στο χώρο της αγοραπωλησίας ακινήτων, αλλά και λαμβανομένων υπόψη τόσο της μικρής αξίας αυτών και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεως κλπ.), όσο και της παλαιότητάς τους, της περιορισμένης τους έκτασης αλλά και της περιορισμένης και υπό αίρεση χρησιμότητας τους, αφού επί μεν των αστικών ακινήτων ο αϊτών διαθέτει μόνο δικαίωμα ψιλής κυριότητας ενώ επί των αγροτεμαχίων διαθέτει μόνο ιδανικό μερίδιο. Εξάλλου, δεν κρίνεται πρόσφορη ούτε η εκποίηση του προσφάτως αποκτηθέντος κατά πλήρη κυριότητα διαμερίσματος, καθόσον αυτό είναι μισθωμένο ήδη από την 1n-7- 2014 και κρίνεται αναγκαίο να μην αποστερηθεί ο αϊτών του πρόσθετου αυτού εισοδήματος. Ομοίως απρόσφορη λόγω της μικρής εμπορικής αξίας του κρίνεται και η εκποίηση του οχήματος του αιτούντος. Ενόψει όλων αυτών κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατά τη διάταξη του άρθρου 9§1 ν.3869/10 εκποίηση των ως άνω περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος. Έτσι, η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιστωτές του από τα εισοδήματά του επί τριετία, συμφώνως με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 8§2 του νόμου. Για τον καθορισμό του ποσού της ως άνω μηνιαίας καταβολής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του αιτούντος, το οποίο κρίνεται ότι ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 500 ευρώ, όπως εκθέτει και ο αϊτών με την ένδικη αίτηση. Ενόψει όλων των ως άνω συνθηκών, κάθε μηνιαία καταβολή προς τους πιστωτές του αιτούντος πρέπει να ορισθεί στο χρηματικό ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των οφειλών του. Το ποσό αυτό βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες, ώστε να απομένει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του, όπως απαιτεί ο νόμος 3869/2010 και θα καταβάλλεται απευθείας στους πιστωτές εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα και επί τριετία, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα από την κοινοποίηση της παρούσας  σε αυτόν. Το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται σε 81.021,58 ευρώ. Από το

ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ της μηνιαίας δόσης: 1) στην πρώτη πιστώτρια αναλογεί: για την απαίτηση με στοιχείο α` ποσό 37,6 ευρώ και για την απαίτηση με στοιχείο β` ποσό 39,9 ευρώ και 2) στη δεύτερη πιστώτρια αναλογεί ποσό 2,5 ευρώ. Περαιτέρω, στην από 17-06-2014 χορηγηθείσα προσωρινή διαταγή του Δικαστηρίου αυτού περιελήφθη διάταξη με την οποία ο αϊτών υποχρεώθηκε σε μηνιαίες καταβολές χρηματικού ποσού σαράντα (40,00) ευρώ προς τους πιστωτές του στο πλαίσιο της προσωρινής ρύθμισης των οφειλών του επί τη βάσει των προβλεπόμενων στις διατάξεις των άρθρων 5§2 και 8§2 ν. 3869/2010. Σε συμμόρφωση με την προσωρινή διαταγή ο αϊτών κατέβαλε από τον Ιούλιο του 2014 έως και τον Απρίλιο του 2015 στους πιστωτές του το ποσό αυτό, ήτοι για χρονικό διάστημα 10 μηνών, ήτοι συνολικό χρηματικό ποσό 400 ευρώ (Ιδ. τραπεζικά γραμμάτια είσπραξης). Οι προσωρινές αυτές μηνιαίες καταβολές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5§2 και 9§4 ν. 3869/10 πρέπει να συνυπολογιστούν τόσο ως προς το χρόνο όσο και ως προς το ποσό τους σε αυτές της πιο πάνω οριστικής ρύθμισης. Έτσι μετά το συνυπολογισμό του χρόνου των δέκα μηνών των προσωρινών καταβολών, ο χρόνος της οριστικής ρύθμισης περιορίζεται σε 2 χρόνια και 2 μήνες. Όσον αφορά δε το ποσό, επειδή αυτό των προσωρινών καταβολών στην πιστώτρια υπολείπεται αυτού της οριστικής ρύθμισης ο αϊτών υποχρεούται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9§4 ν. 3869/10 να εξοφλήσει το ποσό της διαφοράς μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών της ρύθμισης του άρθρου 8§2. Το ποσό της διαφοράς ανέρχεται σε 400 ευρώ (80 x 10 μήνες= 800 – 400) θα καταβληθεί δε αμέσως μετά τη λήξη της οριστικής ρύθμισης, μετά δηλαδή από 2 χρόνια και 2 μήνες και μέσα σε ένα έτος από το χρονικό αυτό σημείο, εντόκως από το χρόνο αυτό της έναρξης του έτους, με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξανόμενο κατά 2,50 εκατοστιαίες μονάδες. Έτσι, μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος των 2 ετών και 2 μηνών και την ολοκλήρωση των ως άνω μηνιαίων καταβολών οι πιστωτές του αιτούντος θα έχουν λάβει: 1) η πρώτη πιστώτρια: για την απαίτηση με στοιχείο α` ποσό 977,6 ευρώ με υπόλοιπο

37.155,39 ευρώ και για την απαίτηση με στοιχείο β` ποσό 1037,4 ευρώ με υπόλοιπο 39.338,15 ευρώ και 2) η δεύτερη ποσό 65 ευρώ με υπόλοιπο 2338,04 ευρώ. Από τις ανωτέρω μηνιαίες καταβολές θα καλυφθεί μόνο μέρος των απαιτήσεων των πιστωτών και για την ικανοποίηση του υπόλοιπου των οφειλών του αιτούντος θα συνδυαστούν αυτές με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9§2 ρύθμιση, εφόσον δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων και προβάλλεται σχετικό αίτημα από τον αιτούντα για εξαίρεση της κύριας κατοικίας του. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του αιτούντος, όπως ήδη ως άνω περιγράφηκε, ανέρχεται στο ποσό των 56.288,08 ευρώ, σύμφωνα με την προσκομισθείσα δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων για το έτος 2014 και δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%. Κατ` ακολουθία, θα πρέπει ο αϊτών να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας αυτής, ήτοι ποσό 45.030,4 ευρώ. Το 80% της αντικειμενικής αξίας ως βάση υπολογισμού του ποσού των καταβολών αποτελεί το ανώτατο όριο της επιβάρυνσης του οφειλέτη με την έννοια ότι οι πάνω από το όριο αυτό απαιτήσεις δεν ικανοποιούνται, από την άλλη δε πλευρά δεν μπορεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων να γίνει σε μικρότερο ποσοστό (Ιδ. ΕιρΠατρ 287/2014, ΕιρΠατρ 407/13, αμφότερες δημοσιευμένες στην τνπ Νόμος, Αθ. Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων 3η εκδ. σελ. 338 επ.»). Ο χρόνος αποπληρωμής του ποσού αυτού, λαμβανομένων υπόψη του ύψους των οφειλών του αιτούντος, του χρόνου αποπληρωμής των δανειακών συμβάσεων, της ηλικίας του και της οικονομικής του δυνατότητας (άρθρο 9§2 εδ.

στ` και ζ` ν. 3869/2010 όπως ισχύει σήμερα), πρέπει να οριστεί σε 20 έτη και ως εκ τούτου η εξόφληση του παραπάνω ποσού θα γίνει σε 240 δόσεις (20 έτη x 12 μήνες) των 187,6 ευρώ εκάστη. Οι ως άνω μηνιαίες καταβολές θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καθόσον κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος ώστε να μην συμπέσουν οι καταβολές της πρώτης ρύθμισης με την ως άνω ρύθμιση για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος και, επιπλέον, να έχει τη δυνατότητα αυτός να προβεί σε ανάλογο προγραμματισμό των οικονομικών του υποχρεώσεων, ώστε να είναι εφικτή η καταβολή της ως άνω δόσης. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθούν προνομιακά αμφότερες οι απαιτήσεις της πρώτης μετέχουσας πιστώτριας, ήτοι της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα ……………..» και ενόψει του ότι στην υπό κρίση αίτηση δεν γίνεται μνεία για το να μπορεί το Δικαστήριο να ελέγξει την τάξη των υφιστάμενων υποθηκών, το καταβαλλόμενο χρηματικό ποσό θα κατανεμηθεί συμμέτρως μεταξύ τους για την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους. Ως προς την ανέγγυα απαίτηση της δεύτερης των καθ` ων η αίτηση πιστώτριας μετά την εξάντληση του ποσού που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του αιτούντος για την προνομιακή ικανοποίηση μέρους των εμπράγματως ασφαλισμένων απαιτήσεων της πρώτης πιστώτριας, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, καθόσον δεν μπορεί να επιβληθεί άλλη πρόσθετη υποχρέωση στον αιτούντα από την αιτία αυτή.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ` ουσία και να ρυθμισθούν οι οφειλές του αιτούντος κατά τα ως άνω οριζόμενα. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ 6 ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των καθ’ ων η αίτηση.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο στο σκεπτικό της παρούσας.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

 

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του επί δύο  χρόνια και δύο μήνες, τις οποίες καθορίζει στο χρηματικό ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ, συμμετρικά διανεμόμενο μεταξύ των οφειλών του, κατά τα επιμέρους χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, οι οποίες θα πραγματοποιούνται μέσα στις πέντε (5) πρώτες εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα και θα αρχίσουν τον επόμενο μήνα από την προς αυτόν κοινοποίηση της παρούσας.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον αιτούντα να καταβάλει μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών της παραπάνω ρύθμισης, δηλαδή από τη λήξη του χρόνου των 2 ετών και 2 μηνών, το ποσό των 400 ευρώ εντόκως από το χρόνο της έναρξης του έτους μέσα στο οποίο πρέπει να καταβληθούν, με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξανόμενο κατά 2,50 εκατοστιαίες μονάδες.

 

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, ήτοι μία αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου υπογείου ορόφου συνολικής επιφάνειας 65,5 τμ ευρισκόμενη επί οικοδομής ανεγερθείσας το έτος 1985, κείμενη στο Καρπενήσι επί της οδού ……….. αριθμ……όπως περιγράφεται αναλυτικά στο σκεπτικό  της απόφασης.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του να

καταβάλλει επί 20 έτη το συνολικό ποσό των 45.030,4 ευρώ, ήτοι το ποσό των 187,6 ευρώ

μηνιαίως και εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα, συμμετρικά διανεμόμενο μεταξύ των οφειλών του προς την πρώτη πιστώτρια εταιρεία, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η αποπληρωμή θα ξεκινήσει μετά την πάροδο τριετίας από την προς αυτόν κοινοποίηση της παρούσας.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στο Καρπενήσι, απάντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 22-05-2015.

 

Η ΔΟΚΙΜΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ