ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"

Περίπτωση ιδιοκτήτη και οδηγού ταξί υπαγωγή στην ρύθμιση και διάσωση κύριας κατοικίας

Περίπτωση ιδιοκτήτη και οδηγού ταξί με μηνιαίο εισόδημα 700 € και χρέος 51.000€ Εχει στην ιδιοκτησία του ψιλή κυριότητα κάθετης ιδιοκτησίας με κατεδαφιστέα οικία και την κυρια κατοικία του  καθώς και το ταξί. Το Ειρηνοδικείο δεν διέταξε την εκποίηση της ψιλής κυριότητας της κάθετης ιδιοκτησίας διότι έγκρινε ότι  δεν θα αποφέρει αξιόλογο αποτέλεσμα. Το έτερο αυτοκίνητο που είχε στην ιδιοκτησία του πωλήθηκε μετά την άσκηση της αίτησης για να πληρωθούν φόροι και οφειλές στον ασφαλιστικό φορέα. Για την ρύθμιση των οφειλών διατάσσει την πληρωμή 150 € για πέντε χρόνια και για την διάσωση της πρώτης κατοικίας 220 € εντόκως με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου επί δώδεκα έτη.

Αριθμός απόφασης 191/13076/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) (ακαθαρόγραφη απόφαση)
[………..]

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την με αριθμό …………………/10.7.2012 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών ……………………………, που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για την σημερινή δικάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην πρώτη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια. Εφόσον λοιπόν η τελευταία δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στο ακροατήριο από την σειρά του πινακίου, θα δικαστεί σαν να είναι παρούσα (άρθρο 754 παρ.2 του ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αίτηση του, όπως αυτή συμπληρώθηκε νόμιμα με δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου του κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, ο αιτών ισχυρίζεται ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του στις πιστώτριες τράπεζες, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση κατάσταση πιστωτών και ζητά τη ρύθμιση των οφειλών του και την απαλλαγή του από αυτές, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει. Ζητά επίσης να εξαιρεθεί από την εκποίηση το περιγραφόμενο στην αίτηση ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του.

Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του Ν 3869/2010) και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα: α) η από 20-6-2012 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού που υπογράφεται από τη δικηγόρο ……………….. και β) η από 20-7-2012 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (άρθρο 4 παρ.2 περ.α και β του Ν 3869/2010, όπως ίσχυε πριν αντικατασταθεί από το άρθρο 12 παρ.1 του Ν 4161/2013). Επίσης από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στο τηρούμενο αρχείο του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2 του Ν 3869/2010, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί άλλη απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του. Είναι νόμιμη και ορισμένη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1,4,8,9 και 11 του Ν 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτριών του.
Περαιτέρω, η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ………….. ΑΕ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της, καταχωρήθηκε στα πρακτικά, άσκησε κύρια παρέμβαση στη δίκη, με αίτημα να υπαχθεί στη ρύθμιση ως δική της, η απαίτηση από το με αριθμό ……………. καταναλωτικό δάνειο, ποσού 5.700,44 ευρώ, κατά το χρόνο επίδοσης της αίτησης, που φέρεται στην κατάσταση πιστωτών ως ανήκουσα στην τραπεζική εταιρία ………………………………… LTD επειδή η παρεμβαίνουσα έχει καταστεί εν τω μεταξύ ειδική διάδοχος αυτής.
Η ανωτέρω παρέμβαση ασκήθηκε παραδεκτά, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.1 εδάφιο β του ΠτχΚ, το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί κατά το άρθρο 15 του Ν 3869/2010 και είναι νόμιμη (άρθρα 79 και 741 του ΚΠολΔ) αφού είναι πρόδηλο το έννομο συμφέρον της παρεμβαίνουσας. Κατά συνέπεια πρέπει η κύρια παρέμβαση να συνεκδικαστεί με την κρινόμενη αίτηση (άρθρο 246 του ΚΠολΔ) και να ερευνηθεί περαιτέρω η ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος, που εξετάστηκε στο ακροατήριο και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά:

Ο αιτών ηλικίας σήμερα 48 ετών βρίσκεται σε διάσταση με την σύζυγό του ….. από το φθινόπωρο του 2014 (δες προσκομιζόμενη αίτηση συναινετικού διαζυγίου) χωρίς να έχουν παιδιά. Είναι ιδιοκτήτης ΤΑΞΙ, που το οδηγεί ο ίδιος και από την εργασία του αυτή κερδίζει σήμερα 700 περίπου ευρώ το μήνα καθαρά, σύμφωνα μ την κατάθεσή του στο ακροατήριο, ενώ κατά το έτος κατάθεσης της αίτησης (2012) τα μηνιαία έσοδά του ανέρχονταν στα 190 ευρώ και της συζύγου του που τότε εργαζόταν ως πωλήτρια στα 908 ευρώ (δες εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2013). Ας σημειωθεί εδώ ότι τα μηνιαία έσοδα του αιτούντος κατά τα προηγούμενα της κατάθεσης έτη, εκτός από το έτος 2011 που είχε ζημίες, ήταν αρκετά μεγαλύτερα από τα σημερινά, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα σχετικά εκκαθαριστικά σημειώματα και συγκεκριμένα, το οικονομικό έτος 2011 ανερχόταν στα 1547 ευρώ, το 2010 στα 1166, το 2009 στα 1166 και το 2008 στα 1333ευρώ, στα οποία μάλιστα πρέπει να προστεθούν και τα έσοδα της συζύγου του, που τότε εργαζόταν ως πωλήτρια.
Ο αιτών από δάνεια που έλαβε σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεσή της υπό κρίση αίτησης, έχει προς τη δεύτερη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια και την κυρίως παρεμβαίνουσα ,τα παρακάτω χρέη:
1) ΤΡΑΠΕΖΑ ……………………….ΑΕ: Από το με αριθμό ……………………..επαγγελματικό δάνειο, ποσό 45.349.53 ευρώ, που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο με προσημείωση υποθήκης πρώτης τάξης, επί ακινήτου του οποίου ο αιτών έχει την ψιλή κυριότητα και το οποίο χρησιμοποιείται από αυτόν ως κύρια κατοικία του.

2) ΤΡΑΠΕΖΑ…………………ΑΕ (ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑ): Από το με αριθμό ……………………… καταναλωτικό δάνειο, που του χορηγήθηκε από την τραπεζική εταιρία ………………….της οποίας η ΤΡΑΠΕΖΑ ……………………. έχει καταστεί εν τω μεταξύ ειδική διάδοχος (δες το με αριθμό ………………/…..3.2013 Φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας) ποσό 5.700,44 ευρώ, κατά χρόνο επίδοσης της αίτησης.
Συνεπώς, η συνολική οφειλή του αιτούντος προς όλες τις πιστώτριες του, ανέρχεται στο ποσό των 51.049,97 ευρώ, με υποχρέωση καταβολής μηνιαίων δόσεων σ’ αυτές 900 περίπου ευρώ, σύμφωνα με την κατάθεση του ίδιου στο ακροατήριο.

Από τα παραπάνω αναφερόμενα, σχετικά με τα εισοδήματα και τα χρέη του αιτούντος, προκύπτει συγκριτικά ότι αυτός δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τις πιστώτριες τράπεζες, με αποτέλεσμα να βρίσκεται τουλάχιστον από το χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης, χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Λόγω μάλιστα της βαθειάς κρίσης που ταλανίζει τη χώρα, η οικονομική του κατάσταση, δεν έχει άμεσα προοπτικές σημαντικής βελτίωσης.

Ο αιτών, εκτός από την ψιλή κυριότητα της κύρια κατοικίας του, της οποίας ζητά την εξαίρεση από την εκποίηση και για την οποία θα γίνει λόγος αναλυτικά κατωτέρω, έχει στην ιδιοκτησία του κατά παρακάτω περιουσιακά στοιχεία: α) την ψιλή κυριότητα της αναφερόμενης στο με αριθμό ……………………/………..1993 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου ………………………………………………, με τον αριθμό 2 διαιρεμένης και ανεξάρτητες κάθετης ιδιοκτησίας, με επιφάνεια 152,75 τετραγωνικά μέτρα και ποσοστό συνιδιοκτησίας 50/100 εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (305,50 τμ) και της επ’ αυτού κατεδαφιστέας οικίας που βρίσκεται στον ……… Αττικής, στην οδό ………………… με αντικειμενική αξία 18.539 ευρώ και β) το με αριθμό κυκλοφορίας ………… επιβατικό αυτοκίνητο, μάρκας ………………. (…………………….) που το χρησιμοποιεί ως ΤΑΞΙ. Το αναφερόμενο στην αίτηση με αριθμό κυκλοφορίας …………………………. επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας ΚΑΙ πουλήθηκε από τον αιτούνται μετά την κατάθεση της αίτησης, όπως κατέθεσε στο ακροατήριο, προκειμένου να καλύψει οφειλές του προς το Δημόσιο και τον ασφαλιστικό του φορέα. Το δικαστήριο δεν θα διατάξει την εκποίηση της ψιλής κυριότητας της ανωτέρω κάθετης ιδιοκτησίας, επειδή αυτή δεν θα προκαλέσει κατά την κρίση του αγοραστικό ενδιαφέρον, λόγω της φύσης του δικαιώματος αυτού, αλλά ούτε και του οχήματος που χρησιμοποιείται ως ΤΑΞΙ αφού πρόκειται για επαγγελματικό αυτοκίνητο του αιτούντος.
Κατά συνέπεια το δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2 του Ν 3869/2010, πρέπει να ρυθμίσει τις οφειλές του αιτούντος και να τον υποχρεώσει να καταβάλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ συμμέτρως διανεμόμενο, για ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτριών του. Το ποσό αυτό ισούται με το ποσό που απομένει στον αιτούνται προς διάθεση από τα μηνιαία έσοδά του (700 ευρώ ) μετά την αφαίρεση των βιοτικών αναγκών του, που ανέρχονται στα 550 ευρώ το μήνα. Περαιτέρω ο αιτών, έχει την ψιλή κυριότητα του με στοιχεία Α1 διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου μιας πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Αθήνα (……………………..) στην οδό………….. με εμβαδόν 39 τετραγωνικά μέτρα και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 78/1000, το οποίο χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία του. Του ανήκει ακόμη και η ψιλή κυριότητα της με στοιχεία ……………… αποθήκης του υπογείου της ίδιας πολυκατοικίας , με επιφάνεια 3,50 τετραγωνικά μέτρα και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 3/1000. Η ψιλή κυριότητα του παραπάνω διαμερίσματος και της προαναφερόμενης αποθήκης, η οποία αποτελεί βοηθητικό χώρο του διαμερίσματος , έχει αντικειμενική αξία 39.870,60 ευρώ, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο ΕΤΑΚ του 2009, δεν υπερβαίνει δηλαδή η αξία της το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας για έγγαμο, προσαυξημένο κατά 50% και επομένως πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση μετά την υποβολή σχετικής πρότασης εκκαθάρισης από τον αιτούντα. Από τις προαναφερθείσες μηνιαίες καταβολές του αιτούντος προς τις πιστώτριες του για μία πενταετία (5), θα καλυφθεί μόνο μέρος των οφειλών του και ειδικότερα 9.000 ευρώ (60 μήνες χ 150 ευρώ) επί συνόλου οφειλών 51.049,97 ευρώ. Η ικανοποίηση των υπόλοιπων απαιτήσεων των πιστωτριών του (42.049,97 ευρώ), θα γίνει με περαιτέρω καταβολή ποσού προς διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος, που θα ανέλθει στο 80% της αντικειμενικής αξίας της, δηλαδή στο ποσό των 31.896,48 (39.870,60 χ 80%) ευρώ. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο, με επιτόκιο που δεν θα υπερβαίνει το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζες της Ελλάδος και χωρίς ανατοκισμό, ενώ ο χρόνος τοκοχρεολυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, που θα γίνει σε μηνιαίες δόσεις, πρέπει να οριστεί σε 12 χρόνια. Καθεμία από τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις ανέρχεται στα 221,50 ευρώ (31.896,48 : 144 μήνες) και η πρώτη από αυτές θα καταβληθεί μετά την παρέλευση πέντε ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καθόσον κρίνεται ότι στον αιτούνται πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος. Από τις καταβολές αυτές θα ικανοποιηθεί προνομιακά μόνο η δεύτερη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια (TPAΠEZA …………………………AE), της οποίας η εμπραγμάτως εξασφαλισμένη απαίτηση με προσημείωση υποθήκης πρώτης τάξης επί της ως άνω κύριας κατοικίας του αιτούντος, υπερβαίνει το 80% της αντικειμενικής αξίας της, αφού μετά την αφαίρεση των καταβολών που ορίστηκαν να γίνουν σ’ αυτή (στη 2η μετέχουσα) βάσει του άρθρου 8 του Ν 3869/2010, ανέρχεται στο ποσό των 37.354,83 (45.349,53 ευρώ εμπραγμάτως εξασφαλισμένη απαίτηση της 2ης μετέχουσας – 7.994,83 ευρώ αναλογούσες σ’ αυτή καταβολές (9.000 χ 88,83% που είναι το ποσοστό συμμετοχής του εμπραγμάτως εξασφαλισμένου επαγγελματικού δανείου της δεύτερης μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας, στις συνολικές απαιτήσεις των μετεχουσών στη δίκη πιστωτών έναντι του αιτούντος). Συνακόλουθα, αφού απορριφθούν ως αβάσιμες οι ενστάσεις των μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών, πρέπει η αίτηση να απορριφθεί ως προς την πρώτη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια, να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη ως προς τη δεύτερη πιστώτρια , καθώς και ως προς την κυρίως παρεμβαίνουσα και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες σ’ αυτή οφειλές του αιτούντος, με εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του αιτούντος από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτριών του, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ.1 του Ν 3869/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται άρθρο 8 παρ.6 του Ν.3869/2010).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πρώτης μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας και αντιμωλία των υπολοίπων διαδίκων, την αίτηση και την προφορικώς ασκηθείσα στο ακροατήριο κύρια παρέμβαση.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση ως προς την πρώτη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια (………………….. LTD).
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση ως προς τη δεύτερη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια.
ΔΕΧΕΤΑΙ την κύρια παρέμβαση.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον αιτούνται να καταβάλει στη δεύτερη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια, καθώς και στην κυρίως παρεμβαίνουσα, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, το συνολικό ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ το μήνα, συμμέτρως διανεμόμενο, το οποίο θα καταβάλλεται το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτη μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.
ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση το με στοιχεία ……. διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου μιας πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην Αθήνα (………….), στην οδό ………. αρ…., με εμβαδόν 39 τετραγωνικά μέτρα και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 78/1000, του οποίου ο αιτών έχει την ψιλή κυριότητα και το οποίο χρησιμοποιείται από αυτόν ως κύρια κατοικία του. Εξαιρεί ακόμη από την εκποίηση και την με στοιχεία ΑΠ1 αποθήκη του υπογείου της ίδιας πολυκατοικίας, με επιφάνεια 3,50 τετραγωνικά μέτρα και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 3/1000, που αποτελεί βοηθητικό χώρο της ανωτέρω κύριας κατοικίας του αιτούντος.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον αιτούντα να καταβάλει για την παραπάνω αιτία (διάσωση της κύριας κατοικίας του), το συνολικό ποσό των 31.896,48 ευρώ, στη δεύτερη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια (ΤΡΑΠΕΖΑ ………………..AE), σε μηνιαίες δόσεις συνολικού ποσού 221,50 ευρώ, η καθεμία. Οι δόσεις αυτές θα είναι έντοκες, με επιτόκιο που δεν θα υπερβαίνει το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής τους, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος και χωρίς ανατοκισμό, θα αρχίσουν να καταβάλλονται πέντε (5) χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και θα διαρκέσουν επί 12 χρόνια.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους στις 10 Φεβρουαρίου 2015.
Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ