ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ 2ΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:

Μακροχρόνια άνεργος / συνταξιούχος / εν ενεργεία υπάλληλος του δημόσιου τομέα πουαδυνατεί να πληρώσει τις οφειλές του δικαιούται να υποβάλει αίτηση εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών του στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, εφόσον πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

α) χρωστάει σε χρηματοδοτικούς φορείς ή και στο Δημόσιο ή και στους Φ.Κ.Α. ποσό άνω των 10.000€ συνολικά.

β) οι οφειλές του σε κάθε έναν χρηματοδοτικό φορέα του ανέρχονται σε ποσοστό μικρότερο του ενενήντα τοις εκατό (90%) των συνολικών οφειλών του.

γ) έχει παραιτηθεί από άλλη εκκρεμή δικαστική διαδικασία ρύθμισης των οφειλών του ή έχουν παρέλθει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μήνες από τη δικαστική απόφαση υπαγωγής,

δ) δεν έχει καταδικασθεί σε ποινικά οικονομικά αδικήματα (φοροδιαφυγή, υπεξαίρεση κά.)

ε) αν έχει εξυπηρετούμενες ή ενήμερες οφειλές προς το σύνολο των πιστωτών του,  επικαλείται γεγονότα από τα οποία να προκύπτει η επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης σε ποσοστό είκοσι τουλάχιστον τοις εκατό (20%), η οποία μπορεί να οφείλεται είτε στη μείωση των εισοδημάτων του είτε στην αύξηση των δαπανών του.

► Εφόσον συμφωνήσει στη ρύθμιση των οφειλών του ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί του συνόλου των απαιτήσεων των συμμετεχόντων πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί φορείς και ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) των εξασφαλισμένων επί της περιουσίας του συμμετεχόντων πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, μπορεί να πετύχει ρύθμιση των οφειλών σε έως 240 δόσεις για το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και χωρίς χρονικό περιορισμό για τους υπόλοιπους πιστωτές, το σύνολο των οποίων θα ανέρχεται σε ποσό αποπληρωμής τουλάχιστον ισάξιο του ποσού της εμπορικής αξίας του συνόλου της ρευστοποιήσιμης περιουσίας του.

Ωστόσο, δεν δικαιούται επιδότησης για την αποπληρωμή των δανείων του, στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

► Περαιτέρω, μπορεί να αξιοποιήσει τον νέο Νόμο της 2ης Ευκαιρίας ως προς το σκέλος της Πτωχευτικής Διαδικασίας, δηλαδή:

α) Εφόσον δεν διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία ή λοιπή περιουσία, μπορεί να αιτηθεί την απαλλαγή  του από το σύνολο των οφειλών του, η οποία θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 3 ετών, από την δικαστική απόφαση κήρυξης της πτώχευσης από το κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο, ενώ στο διάστημα μέχρι την απαλλαγή του, υποχρεούται να καταβάλλει στους πιστωτές του το μέρος του ετησίου εισοδήματός του (αφαιρουμένων των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης), που υπερβαίνει το ποσό των ετήσιων ευλόγων δαπανών διαβίωσης (6.444€ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό κατ’ ελάχιστο) ή του δωδεκαπλάσιου του ακατάσχετου ορίου (15.000€ ανεξαρτήτως σύνθεσης νοικοκυριού), όποιο είναι υψηλότερο εκ των δύο στην περίπτωσή του. Συγκεκριμένα, μπορεί να υποβάλει αίτηση πτώχευσης ηλεκτρονικά, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας στην πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, επισυνάπτοντας, με ποινή απαραδέκτου της αίτησης, γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, εάν την αίτηση επιθυμεί να υποβάλει ο ίδιος ο οφειλέτης και όχι όταν την αίτηση υποβάλλουν οι πιστωτές του.

β) Εφόσον εκποιηθεί η ιδιόκτητη κύρια κατοικία του ή/και άλλα πάγια περιουσιακά  στοιχεία του συνολικής αξίας τουλάχιστον 100.000€, μπορεί να αιτηθεί την απαλλαγή του από το σύνολο των οφειλών του, η οποία θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 1 έτους, από την δικαστική απόφαση κήρυξης της πτώχευσης από το κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο, ενώ στο διάστημα μέχρι την απαλλαγή του, υποχρεούται να καταβάλλει στους πιστωτές του το μέρος του ετησίου εισοδήματός του (αφαιρουμένων των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης), που υπερβαίνει το πενταπλάσιο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης (32.220€ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό).

Περαιτέρω, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του ευάλωτου νοικοκυριού (για μονοπρόσωπο νοικοκυριό: ετήσιο εισόδημα έως 7.000€, καταθέσεις έως 7.000€ και συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας έως 120.000€) μπορεί με νέα αίτησή του να ζητήσει να μεταβιβασθεί η κύρια κατοικία του στον ειδικό “φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης” που θα συσταθεί, από τον οποίο θα μισθώσει το ακίνητο αυτό για διάστημα 12 ετών, δικαιούμενος ταυτόχρονα και το στεγαστικό επίδομα, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου με την πάροδο των 12 ετών, στην εμπορική αξία αυτού εκείνης της χρονικής στιγμής.