ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ 2ΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ:

Εν ενεργεία ή μη ελεύθερος επαγγελματίας / ομόρρυθμος εταίρος / φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλοντας φορολογική δήλωση Ε3, δικαιούται να υποβάλει αίτηση εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών του στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, εφόσον πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

α) χρωστάει σε χρηματοδοτικούς φορείς ή και στο Δημόσιο ή και στους Φ.Κ.Α. ποσό άνω των 10.000€ συνολικά.

β) οι οφειλές του σε κάθε έναν χρηματοδοτικό φορέα του ανέρχονται σε ποσοστό μικρότερο του ενενήντα τοις εκατό (90%) των συνολικών οφειλών του.

γ) έχει παραιτηθεί από άλλη εκκρεμή δικαστική διαδικασία ρύθμισης των οφειλών του ή έχουν παρέλθει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μήνες από τη δικαστική απόφαση υπαγωγής,

δ) δεν έχει καταδικασθεί σε ποινικά οικονομικά αδικήματα (φοροδιαφυγή, υπεξαίρεση κά.)

ε) αν έχει εξυπηρετούμενες ή ενήμερες οφειλές προς το σύνολο των πιστωτών του,  επικαλείται γεγονότα από τα οποία να προκύπτει η επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης σε ποσοστό είκοσι τουλάχιστον τοις εκατό (20%), η οποία μπορεί να οφείλεται είτε στη μείωση των εισοδημάτων του είτε στην αύξηση των δαπανών του.

Εφόσον συμφωνήσει στη ρύθμιση των οφειλών του ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί του συνόλου των απαιτήσεων των συμμετεχόντων πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί φορείς και ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) των εξασφαλισμένων επί της περιουσίας του συμμετεχόντων πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, μπορεί να πετύχει ρύθμιση των οφειλών σε έως 240 δόσεις για το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και χωρίς χρονικό περιορισμό για τους υπόλοιπους πιστωτές, το σύνολο των οποίων θα ανέρχεται σε ποσό αποπληρωμής τουλάχιστον ισάξιο του ποσού της εμπορικής αξίας του συνόλου της ρευστοποιήσιμης περιουσίας του.

► Περαιτέρω, δικαιούται να υποβάλει αίτηση επιδότησης (καταβολής του στεγαστικού επιδόματος) για την αποπληρωμή των δανείων του εντασσόμενος στο νέο εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Έχει εμπράγματο δικαίωμα επικαρπίας ή κυριότητας, πλήρους ή ψιλής είτε αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, σε ακίνητο στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του, σε βάρος της οποίας έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης.

β) Οι οφειλές του σε κάθε έναν χρηματοδοτικό φορέα του ανέρχονται σε ποσοστό μικρότερο του ενενήντα τοις εκατό (90%) των συνολικών οφειλών του.

γ) Χρωστάει σε χρηματοδοτικούς φορείς ή και στο Δημόσιο ή και στον Ε.Φ.Κ.Α. τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.

δ) Το υπόλοιπο της οφειλής του από το δάνειο που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία του, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000) ευρώ προκειμένου για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού.

ε) Το εν λόγω δάνειο δεν έχει καταγγελθεί σε χρονικό διάστημα πέραν του ενός (1) έτους από την υποβολή της αίτησης.

στ) Έχει ετήσιο εισόδημα έως 7.000€, καταθέσεις έως 7.000€ και ακίνητη περιουσία με αντικειμενική αξία έως 120.000€, σε βάρος της οποίας έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης.

ζ) Τα έσοδα του τελευταίου εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του τριάντα τοις εκατό (30%), σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο εξάμηνο, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές φορολογικές δηλώσεις του.

η) Εφόσον ρυθμίσει τις οφειλές του, ώστε να καταστούν ενήμερες ή εξυπηρετούμενες.

θ) Εφόσον συμφωνήσει στη ρύθμιση των οφειλών του ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί του συνόλου των απαιτήσεων των συμμετεχόντων πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί φορείς και ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) των εξασφαλισμένων επί της περιουσίας του συμμετεχόντων πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί φορείς.

ι) Δεν έχει ενταχθεί ή έχει παραιτηθεί από άλλη εκκρεμή δικαστική διαδικασία ρύθμισης των οφειλών του ή έχουν παρέλθει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μήνες από τη δικαστική απόφαση υπαγωγής

ια) Δεν λαμβάνει ταυτόχρονα ούτε πρόκειται, άλλη επιδότηση ή επιχορήγηση ή άλλη κρατική ενίσχυση, για το δάνειο πρώτης κατοικίας που αιτείται να επιδοτηθεί (π.χ. δυνάμει Ν. 3869/2010 και Ν. 4605/2019).

► ΕΑΝ ΔΕΝ πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ή ΔΕΝ επιτύχει ρύθμιση με τους πιστωτές του, μπορεί να αιτηθεί την πλήρη απαλλαγή από το σύνολο των οφειλών του μέσω της πτωχευτικής διαδικασίας του νέου νόμου της 2ης Ευκαιρίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω με αριθμό 1.