ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ 2ΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Ελεύθερος επαγγελματίας (εν ενεργεία ή μη)  / ομόρρυθμος εταίρος (εν ενεργεία ή μη) / νόμιμος εκπρόσωπος ή διοικών νομικό πρόσωπο (εν ενεργεία ή μη) / εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα (εν ενεργεία ή άνεργος) / υπάλληλος του δημόσιου τομέα (εν ενεργεία ή άνεργος) / συνταξιούχος / μακροχρόνια άνεργος που έχει οφειλές σε μία τράπεζα ή έχει οφειλές σε μία τράπεζα που ανέρχονται σε ποσοστό 90% επί του συνολικού του χρέους δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών στον νέο Νόμο της 2ης Ευκαιρίας αλλά μπορεί να αιτηθεί τη ρύθμιση των οφειλών του απευθείας στην τράπεζα ή εταιρία διαχείρισης οφειλών, στην οποία χρωστάει, σύμφωνα με το Νόμο 4224/2013 περί Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

► Ωστόσο, μπορεί να αξιοποιήσει τον νέο Νόμο της 2ης Ευκαιρίας ως προς το σκέλος της Πτωχευτικής Διαδικασίας, δηλαδή:

α) Εφόσον δεν διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία ή λοιπή περιουσία, μπορεί να αιτηθεί την απαλλαγή  του από το σύνολο των οφειλών του, η οποία θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 3 ετών, από την δικαστική απόφαση κήρυξης της πτώχευσης από το κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο, ενώ στο διάστημα μέχρι την απαλλαγή του, υποχρεούται να καταβάλλει στους πιστωτές του το μέρος του ετησίου εισοδήματός του (αφαιρουμένων των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης), που υπερβαίνει το ποσό των ετήσιων ευλόγων δαπανών διαβίωσης (6.444€ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό κατ’ ελάχιστο) ή του δωδεκαπλάσιου του ακατάσχετου ορίου (15.000€ ανεξαρτήτως σύνθεσης νοικοκυριού), όποιο είναι υψηλότερο εκ των δύο στην περίπτωσή του. Συγκεκριμένα, μπορεί να υποβάλει αίτηση πτώχευσης ηλεκτρονικά, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας στην πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, επισυνάπτοντας, με ποινή απαραδέκτου της αίτησης, γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, εάν την αίτηση επιθυμεί να υποβάλει ο ίδιος ο οφειλέτης και όχι όταν την αίτηση υποβάλλουν οι πιστωτές του.

β) Εφόσον εκποιηθεί η ιδιόκτητη κύρια κατοικία του ή/και άλλα πάγια περιουσιακά  στοιχεία του συνολικής αξίας τουλάχιστον 100.000€, μπορεί να αιτηθεί την απαλλαγή του από το σύνολο των οφειλών του, η οποία θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 1 έτους, από την δικαστική απόφαση κήρυξης της πτώχευσης από το κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο, ενώ στο διάστημα μέχρι την απαλλαγή του, υποχρεούται να καταβάλλει στους πιστωτές του το μέρος του ετησίου εισοδήματός του (αφαιρουμένων των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης), που υπερβαίνει το πενταπλάσιο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης (32.220€ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό).

Περαιτέρω, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του ευάλωτου νοικοκυριού (για μονοπρόσωπο νοικοκυριό: ετήσιο εισόδημα έως 7.000€, καταθέσεις έως 7.000€ και συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας έως 120.000€) μπορεί με νέα αίτησή του να ζητήσει να μεταβιβασθεί η κύρια κατοικία του στον ειδικό “φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης” που θα συσταθεί, από τον οποίο θα μισθώσει το ακίνητο αυτό για διάστημα 12 ετών, δικαιούμενος ταυτόχρονα και το στεγαστικό επίδομα, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου με την πάροδο των 12 ετών, στην εμπορική αξία αυτού εκείνης της χρονικής στιγμής.