Διαγραφή χρεών ύψους 106.695,54€ για συνταξιούχο με προβλήματα υγείας και διάσωση κύριας κατοικίας

Περίπτωση συνταξιούχου διαζευγμένης με σοβαρά προβλήματα υγείας και με μηνιαίο εισόδημα 800€. Το Ειρηνοδικείο έκρινε ότι οι οικογενειακές δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 700 € μηνιαίως και ρύθμισε τα χρέη με καταβολή του ποσού των 190 € για 5 έτη και έκρινε ότι πρέπει να διασωθεί η κύρια κατοικία με την καταβολή 233 € με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου επί 112 μήνες. Συνολικά  η αιτούσα από το συνολικό χρέος των 146.123,54€ θα καταβάλει μόνο ποσό 39.428,00€ απαλλασσόμενη μετά την ρύθμιση ποσού 106.695,54€.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αριθμός 1/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Χριστοφίλη Ασημάκου και τη Γραμματέα Κωνσταντίνα Νέου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 15-10-2014 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ :
Της αιτούσας :…………………του …………… και της……….., κατοίκου Ελευσίνος Αττικής, οδός ……………, αριθμός ……, που παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας της δικηγόρου …………………………… (ΑΜ ΔΣΑ ……………. Νο ……………………………..).
Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 Ν.3869/2010 και 748 παρ. 3 ΚπολΔ) και παρίστανται ως εξής :

1). Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «……………………..», που εδρεύει στη Αθήνα, οδός …………….αριθμός …..όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου ……………………. (ΑΜ ………………………….)
2). Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «…………….», που εδρεύει στη Αθήνα, οδός ………………., αριθμός ………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου ……………………………….. (ΑΜ ΔΣΑ ………………………..)
3). Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία « ……………………………….», που εδρεύει στο 40ο χλμ. Αττικής………………….., που δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο,
4). Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία « …………………………….» με το διακριτικό τίτλο «…………………..» που εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στη Αθήνα, οδός …………..αριθμός ……….., ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία « ……………………………………» η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου ……………………………….. (ΑΜ ΔΣΑ ……………….. Νο ……………………………..)
5). Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία « Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αριθμός 40, όπως εκπροσωπείται νόμιμα που …………….. ………….. Νο …………………………
Η αιτούσα με την από ……-10-2013 αίτησή της, που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό (αριθμ. Έκθ. Καταθ. …………………………………..) και αριθμ. Πινακίου ……………………. διαδικασίας Εκουσίας Δικαιοδοσίας), ζητεί να γίνει δεκτή για όσους λόγους επικαλείται σ’αυτή.
Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε, η δικάσιμος, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης.

Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής της σ’αυτό,
Μελέτησε τη δικογραφία Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σύμφωνα με το νέο δίκαιο του άρθρου 5 παρ 2 του Ν.3869/2010, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά το Ν.4161/2013, ο Ειρηνοδίκης, ενόσω δεν επέλθει συμβιβασμός και επικύρωση κατά την μετά τη δίμηνο από την κατάθεση της αιτήσεως ορισθείσα ημέρα της επικυρώσεως, αποφασίζει την καταβολή μηνιαίων δόσεων μέχρι την έκδοση της οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως. Από τη σχετική διατύπωση του νόμου προκύπτει ότι ο Ειρηνοδίκης πρέπει να ορίσει την καταβολή μηνιαίων δόσεων τόσο για την περίπτωση του άρθρου 8αρ2 όσο και για την περίπτωση του άρθρου 9 παρ 2 του νόμου, εφόσον στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει αίτημα εξαιρέσεως από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας. Οι μηνιαίες αυτές καταβολές συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστημα του άρθρου 8 παρ 2 ή αντίστοιχα του άρθρου 9 παρ 2 του Ν.3869/2010. Κατά το ορθό δηλαδή νόημα της διατάξεως ο χρόνος στον οποίο αντιστοιχούν οι καταβολές που γίνονται στα πλαίσια του άρθρου 5 παρ 2 του Ν.3869/2010 προσμετράται στο χρόνο ρυθμίσεως του άρθρου 8 παρ 2 ή και του άρθρου 9 παρ 2του νόμου. Επίσης ενώ το γράμμα της διατάξεως του άρθρου 5 παρ 2 του Ν.3869/2019 περιορίζεται μόνο στο χρονικό διάστημα των καταβολών του άρθρου 8 παρ 2 του Ν .3869/2010, κατά την γνώμη της θεωρίας η επέκταση πρέπει να καταλάβει και το ποσό ( Α.Κρητικός Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων, έκδοση 2014, άρθρο 5 σελ.182, άρθρο 8 σελ 288, άρθρο 9 σελ 358). Η διάταξη του εδ.β της παρ. 2 του άρθρου 5 του νόμου καθόσον αφορά το συνυπολογισμό πρέπει να συνδυασθεί με την παρ 4 του άρθρου 9 του νόμου, που προστέθηκε με την 3 του άρθρου 17 του Ν.4161/2013, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που οι πραγματοποιηθείσες καταβολές υπολείπονται αυτών που ορίζονται με την οριστική απόφαση του δικαστηρίου κατά τα άρθρα 8παρ 2 ή 9 παρ 2, ο οφειλέτης υποχρεούται να εξοφλήσει το ποσό της διαφοράς που υπολείπεται, το δε ποσό αυτό αποπληρώνεται εντόκως μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών του άρθρου 8 παρ 2 και του άρθρου 9 παρ 2 με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κυρίας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά δυόμισι εκατοστιαίες μονάδες.

Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. ……………/19-11-2013 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών …………………….που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, αντίγραφο της αίτησής της, στην οποία εμπεριέχονται η κατάσταση, που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ1 περ.β του Ν.3869/2010 και το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της, με την αναφερόμενη στο ίδιο άρθρο υπό στοιχείο γ, πρόσκληση, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην περιλαμβανόμενη στην υποβληθείσα από αυτή κατάσταση πιστώτρια της με την επωνυμία « ………………………………….. Τράπεζα ΑΕ» για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Επομένως εφόσον αυτή δεν εμφανίστηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από το πινάκιο πρέπει να δικαστεί ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υποθέσεως θα προχωρήσει σαν αυτή να είχε εμφανισθεί (αρθρ754 παρ2 ΚπολΔ).

Με την κρινόμενη αίτηση όπως παραδεκτώς διορθώθηκε επ’ακροατηρίου η αιτούσα εκθέτει ότι είναι διαζευγμένη και διαμένει μόνη της, είναι δε συνταξιούχος του Δημοσίου και λαμβάνει σύνταξη ποσού 800,00 € και με κόστος διαβίωσης στο ποσό των 700,00 € και επίσης εκθέτει ότι έχει έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας, και λόγω οικονομικών συγκυριών, που λεπτομερώς αναφέρει, βρίσκεται χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις πιστώτριες τράπεζες, που αναφέρονται στην περιεχόμενη αίτηση αναλυτική κατάσταση και ζητεί, αφού ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα της και η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, να γίνει ρύθμιση των χρεών της, με εξαίρεση της κυρίας κατοικίας της όπως αυτή λεπτομερώς περιγράφεται, σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση παραδεκτά και αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιων του δικαστηρίου αυτού της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθρ. 741 επ. ΚπολΔ (άρθρο 3 Ν.3869/2010).

Για το παραδεκτό της αίτησης αυτής προσκομίσθηκε η από 10/10/2013 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα της κατάστασης της περιουσίας και των κάθε φύσης εισοδημάτων αυτού και της κατάστασης των πιστωτών της κατά κεφάλαιο και τόκους και τη μη ύπαρξη μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων κατά την τελευταία τριετία, μη απαιτούμενης πλέον, μετά την τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν.3869/2010 από την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.4161/2013, της προσφυγής του οφειλέτη σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, προκειμένου να εκκινήσει τη διαδικασία της δικαστικής διευθετήσεως της αφερεγγυότητας της.

Περαιτέρω μετά από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου, υπ’ αρθρ. 13 παρ.2 του ίδιου Νόμου, στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας και δεν έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές της, (βλ. Σχετικές βεβαιώσεις των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών).
Κατά την επ’ακροατηρίου συζήτηση οι μετέχουσες τραπεζικές εταιρείες με δήλωση τους που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα πρακτικά αλλά και με τις κατατεθείσες προτάσεις τους ισχυρίζονται ότι η αίτηση είναι αόριστη διότι δεν αναφέρεται ο τρόπος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η αιτούσα περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων, ούτε ποιες ήταν οι αυξημένες οικονομικές κατά την ίδια ανάγκες και ποια συγκεκριμένη στιγμή εκδηλώθηκαν, ούτε επικαλείται έκτακτες καταστάσεις για την υπαγωγή της αιτούσας στις ευεργετικές διατάξεις όπως χρόνια ανεργία. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν είναι βάσιμοι διότι ο νόμος, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3869/2010, ορίζει το περιεχόμενο της αίτησης και του αιτήματος αυτής, εφόσον σκοπός του οφειλέτη είναι η ρύθμιση των οφειλών του υπερχρεωμένου οφειλέτη, αυτός δε ο σκοπός καθίσταται σαφής με την κρινόμενη αίτηση.
Ακόμα, κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, οι μετέχουσες τραπεζικές εταιρείες, με δήλωσή τους που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα πρακτικά αλλά και με τις κατατεθείσες προτάσεις τους ισχυρίζονται ότι η αιτούσα ασκεί καταχρηστικά την αίτησή της διότι αυτή επικαλείται μια απλή αδυναμία εξόφλησης των οφειλών της καθώς και ότι αιτείται την υπαγωγή της στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.3869/2010 ενώ ουδόλως βρίσκεται σε καθεστώς αδυναμίας πληρωμής. Οι ισχυρισμοί αυτοί έτσι όπως προτείνονται είναι απορριπτέοι ως αόριστοι διότι δεν στοιχειοθετούν κατάχρηση δικαιώματος, κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, δοθέντος επίσης ότι οι ορισμοί του άρθρου αυτού δεν ισχύουν επί δικαιωμάτων που ασκούνται κατ’ εφαρμογή δικονομικών διατάξεων, όπως είναι και το δικαίωμα άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου (ΕφΔωδ 116/2000 Αρμ2003/316).

Τέλος το πέμπτο μετέχον, το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «…………………………………………» κατά την επ’ακροατηρίου συζήτηση αλλά και με τις προτάσεις του, που κατατέθηκαν νομιμοτύπως ισχυρίζεται ότι 1) οι απαιτήσεις αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ.1εδγ του Ν.2214/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 9 του Ν.1468/1984 διασφαλίζονται και ικανοποιούνται προνομιακώς, 2) για τις από οποιαδήποτε αιτία απαιτήσεις του κατά των οφειλετών του, που ζητούν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν.3869/2010, όπως εν προκειμένω η αιτούσα, ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3867/2010 σε συνδυασμό με τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ……………………………. υπ’αριθμ. 3363/2010, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ’αριθμ. 3372/2010 απόφαση του ΔΣ 3) καθώς και οι επιμέρους ειδικές διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.2214/1994, που προσδιορίζουν τις οφειλές υπέρ του …………………………., δηλαδή εκτός από την παρεχόμενη εμπράγματη ασφάλεια και την κατά τη λήψη του δανείου ολοκληρούμενη εκχώρηση των αποδοχών από μισθό ή σύνταξη μέχρι το ποσοστό 6/10 (και ήδη 3/10) αυτών με όλες τις εκ του νόμου επερχόμενες συνέπειες και τέλος 4) ισχύουν γι’ αυτό οι διατάξεις που εφαρμόζονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Ισχυρίζεται επίσης ότι η αιτούσα έχει λάβει το υπ’ αριθμό λογαριασμού 21/2000 με ενυπόθηκο τοκοχρεωλυτικό δάνειο μικροεπισκευών, του στεγαστικού τομέα, ποσού 10.000,00 € με ετήσιο επιτόκιο 6,00 και 6,5 % σε εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, δυνάμει ανειστικής σύμβασης που συνομολογήθηκε στις 29/01/2004 και ότι με την υπ’αριθμ. 3389/10-2-2011 συνεδρίαση του ΔΣ του …………………………….. εγκρίθηκε η επιμήκυνση της διάρκειας εξοφλήσεως του δανείου αυτού κατά δέκα (10) έτη και η τοκοχρεωλυτική δόση διαμορφώθηκε στο ποσό των 95,04 € από 228,57 € και συνεπώς η αιτούσα δε μπορεί να υπαγάγει στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 το εν λόγω δάνειο.

Ο ισχυρισμός αυτός δεν είναι νόμιμος εφόσον στη ρύθμιση των οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3869/2010 υπάγονται και οι οφειλές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, δοθέντος ότι από τις κείμενες διατάξεις δεν προκύπτει η εξαίρεση των εν λόγω οφειλών, καθότι κατ’αρχάς δεν συμπεριλαμβάνεται στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις του αρθρ.1 παρ 2 του Ν.3869/2010, δεδομένου ότι αν ο νομοθέτης ήθελε να μην υπαγάγει την εν λόγω ρύθμιση στις οφειλές αυτές, θα το έπραττε (Κρητικός, Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων, έκδοση 2012 σελ 62, Βενιέρης- Κατσάς, Εφαρμογή του Ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, 2η έκδοση, Κεφ. Γ, σελ 122).

Επίσης οι διατάξεις του Ν.3869/2010 καίτοι είναι γενικότερες σε σχέση με αυτές του αρθρ. 62 Ν.2214/1994 και του αρθρ. 25 Ν.3867/2010, κατήργησαν σιωπηρά κάθε άλλη προηγουμένη διάταξη, που ρυθμίζει τον τρόπο αποπληρωμής των δανείων, τα οποία δεν εξυπηρετούνται κανονικά καθόσον με τις διατάξεις του Ν.3869/2010 σκοπείται η ελάφρυνση των δανειοληπτών από την υπερχρέωση μέσω της λήψης παντός είδους δανείων και η αποκατάσταση της παραγωγικής τους δυνατότητας, η οποία υποσκάπτεται από το βάρος των χρεών τους έτσι ώστε η αποδυνάμωση των ενοχικών δικαιωμάτων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων να επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος (Ειρ. Πατρ 89/2012 ΝΟΜΟΣ Ειρ. Θεσ. 1239/2012 ΝΟΜΟΣ) και συνεπώς δεν προκύπτει εκ του γράμματος αλλά και του πνεύματος των διατάξεων περί Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κάποιο λόγος για το οποίο πρέπει να εξαιρεθεί η απαίτηση αυτού από την υπαγωγή στο Ν.3869/2010 (Ειρ. Θεσ. 6758/2012 ΝΟΜΟΣ) και πρέπει να ενταχθεί όπως κάθε άλλος πιστωτής και να ικανοποιηθεί συμμέτρως κατά τις καταβολές του αρθρ.8 παρ.2 και αυτές του αρθρ.9 παρ 2 του νόμου. Τέλος η κρινόμενη αίτηση είναι νόμιμη στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ 4 του Ν.3869/2010,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του Ν.4161/2013, του άρθρου 5 του Ν.3869/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν.4161/2013, του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν.4161/2013, του άρθρου 9 του Ν.3869/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17του Ν.4161/2013, και του άρθρου 11 του Ν.3869/2010, πρέπει δε να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Από την ένορκη εξέταση της μάρτυρος, που περιέχεται στα ταυτάριθμα πρακτικά συζητήσεως της υποθέσεως, τα οποία τηρήθηκαν με τη διαδικασία της φωνοληψίας (άρθρο 256 παρ3 ΚπολΔ) και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα εξής :

Η αιτούσα γεννήθηκε το έτος 1955, είναι δε διαζευγμένη και συνταξιούχος του Δημοσίου, λαμβάνει δε σύνταξη ποσού 753,77 €, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 165356/2010 συνταξιοδοτική πράξη της Γενικής Δ/σης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και μηνιαίο μέρισμα ποσού 137,19 €, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 3889/4.2.2013 απόφαση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Η αιτούσα διαμένει σε μισθωμένο διαμέρισμα της εκμισθώτριας Χαρίκλειας Παγώνη με μηνιαίο μίσθωμα ποσού 350,00 €, σύμφωνα με το από …………………………….. μισθωτήριο, που κατέθεσε στη ΔΟΥ Ελευσίνας με αριθμό …………../1-2-2013. Η αιτούσα πάσχει από χρόνια αρθρίτιδα, σακχαρώδη διαβήτη, σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 1708/Φ206/11-6-2011 και 1700/Φ206/10-6-2011 ιατρικές βεβαιώσεις του Γενικού Νοσοκομείου «……………………», ασθένειες που χρήζουν θεραπευτικής αγωγής με φάρμακα και ενέσεις σύμφωνα με τις από 03/07/2013, 03/04/2014 και 10/06/2011 ιατρικές βεβαιώσεις, ποσού μηνιαίως 150,00 € (βλ. Κατάθεση μάρτυρος). Οι λοιπές ανάγκες διαβίωσης της αιτούσας συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων διατροφής συνολικά ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 200,00 € (βλ. κατάθεση μάρτυρος) και συνολικά οι βιοτικές της ανάγκες ανέρχονται μηνιαίως στο ποσό των 700,00 €.

Στα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας περιλαμβάνεται ένα διαμέρισμα του τρίτου ορόφου πάνω από την πυλωτή μιας οικοδομής, που βρίσκεται στην Ελευσίνα και επί της οδού ……………..αρ …., επιφανείας 107,00 τ.μ , κατά ποσοστό συγκυριότητας 50% εξ αδιαιρέτου και ένα επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας ………………………1100 κυβικών πρώτης κυκλοφορίας έτους 2003 κατά ποσοστό συγκυριότητας 50% εξ αδιαιρέτου.

Η αιτούσα, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, προς τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες τράπεζες, τα οποία δεν είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένα και ήδη με την κοινοποίηση της αίτησης θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ 3 του ν.3869/2010, ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποιήσεως της αίτησης (Αθ Κρητικού Ρύθμιση των Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων, Αθήνα 2010 σελ. 98 επ) είναι δε τα εξής :

  1. ………………………AE από σύμβαση καταναλωτικού δανείου με αριθμό 2068423735 ποσού 40.520,40 €.
  2. ……………..από σύμβαση στεγαστικού δανείου με αριθμό…………..ποσού 58.310,02 € και με αριθμό σύμβασης…………..ποσού 19.472,49 € και σύμβαση με αριθμό …………ποσού 6.296,85 €.
  3. …………………….ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ από σύμβαση καταναλωτικού δανείου με αριθμό ……………………………………… και οφειλές συνολικού ποσού 3.275,66 €.

 

  1. ΤΡΑΠΕΖΑ……………………..AE ως καθολικής διαδόχου του …………………………………….. σύμβαση με αριθμό …………………………………. ποσού 7.137,34 € και 5……………………………. σύμβαση μικροεπισκευών με αριθμό λογαριασμού ……../2008 ποσού 11.110,07 € και συνολικά οι οφειλές της αιτούσας ανέρχονται στο ποσό των 146.123,54 €.

Λόγω της ανάγκης της αιτούσας να καταφύγει σε προσωπικό δανεισμό με τα παραπάνω δάνεια καταναλωτικά, δάνεια στεγαστικά και δάνεια μικροεπισκευών για να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις της διαβίωσής της και κατόπιν, λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης της χώρας και της οικονομικής κρίσης με την οποία και πλήττεται, μειώθηκαν τα εισοδήματά της και στη συνέχεια, εξαιτίας των προβλημάτων υγείας της, επιδεινώθηκε η ικανότητά της να εκπληρώσει τις οφειλές της και επομένως η αιτούσα έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της.

Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του Ν.3869/2010 και πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο ισχυρισμός των πιστωτριών της ότι δε συντρέχει κάποιος ειδικός λόγος που την οδήγησε σε μόνιμη αδυναμία. Επομένως συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του Ν.3869/2010 και ειδικότερα αυτή των αρθρ. 8 παρ.2 και αρθρ.9 παρ.2 ,εφόσον στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει αίτημα εξαιρέσεως από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας της,και συνεπώς το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματά της για χρονικό διάστημα 60 μηνών προς μερική εξόφληση των οφειλών της. Λαμβανομένου περαιτέρω υπόψη του ως άνω μηνιαίου εισοδήματος αυτής, που ανέρχεται στο ποσό των 890,89 € (753,77 + 137,12€), από το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί το ως άνω ποσό των 700,00 € που είναι απαραίτητο για την κάλυψη των βιοτικών του αναγκών της, το μηνιαίως δυνάμενο να καταβληθεί από την αιτούσα στις πιστώτριές της τράπεζες, πρέπει να οριστεί στο χρηματικό ποσό των 190,00 € επί 60 μηνιαίες άτοκες δόσεις (αρθρ. 6 παρ3 του Ν3869/2010). Το ποσό αυτό των 190,00 ευρώ θα κατανέμεται μηνιαίως και συμμέτρως στις πιστώτριες κατά το λόγο της απαιτήσεως καθεμίας εξ αυτών, όπως αναλυτικά αναγράφηκε παραπάνω, σε σχέση με το συνολικό ύψος των απαιτήσεών τους, δηλαδή το μηνιαίως καταβαλλόμενο ποσό 190,00 € δια του ποσού του συνολικού ύψους των απαιτήσεων όλων των πιστωτριών 146.123,54 € ίσον ποσό 0,0013002 € προς το ύψος της απαιτήσεως κάθε πιστώτριας, όπως παρακάτω αναλύεται (Αθ Κρητικού, ο.π,, έκδοση 2012 αρθρ. 8 σημ. 45, σελ. 190). Έτσι οι συνολικές οφειλές της αιτούσας προς τις πιστώτριές της στο τέλος της πενταετίας, εάν δεν συμβεί κάποιο γεγονός δυνάμενο να οδηγήσει σε αύξηση ή μείωση των παρακάτω δόσεων θα ανέρχεται στο ποσό των 134.723,54 € (146.123,54 -11.400,00 = 134.723,54 ), (190,00 € προς 60 μήνες ίσου 11.400,00 €).

Ειδικότερα η αιτούσα θα καταβάλλει στην :

1)ΤΡΑΠΕΖΑ…………….το ποσό των 52,68 € (0,0013002 προς 40.520,48 €), στην

2)ΤΡΑΠΕΖΑ……………για απαίτηση α)ποσό 75,81 € (0.0013002 προς 58.310,02 €), για β) ποσό 25,318 € (0,0013002 προς 19.472,49 €) και γ) ποσό 8,18 € (0,0013002 προς 6.296,85 €)

3)ΤΡΑΠΕΖΑ …………… το ποσό 9,27 € (0,0013002 προς 7.137,34 €), στην

4)………………….ποσό 4,25 € (0,0013002 προς3.275,,66) €,

5)Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό 14,44 € (0,0013002 προς 11.110,70 €)

Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυασθεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 Ν.3869/10, εφόσον με τις καταβολές επί 5ετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτριών της αιτούσας και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας της από την εκποίηση, η οποία είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο. Μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό της στοιχείο, που μπορεί να εκποιηθεί και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα αποτελεί το ως άνω διαμέρισμα, που ανήκει στη αιτούσα, κατά ποσοστό συγκυριότητας 50% εξ’αδιαιρέτου, επιφανείας 107 τ.μ,του τρίτου ορόφου πάνω από την πυλωτή μιας οικοδομής, που βρίσκεται στην Ελευσίνα Αττικής και επί της οδού …………. αριθμός ….., αντικειμενικής αξίας 35.036,00 ευρώ, αναλογούντος στο ποσοστό αυτής. σύμφωνα με το ΕΤΑΚ 2009. Η κατοικία αυτή αποτελεί το μοναδικό ακίνητο της αιτούσας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κυρία κατοικία και δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για διαζευγμένο φορολογούμενο, όπως αυτή που ανέρχεται σε 250.00 ευρώ.

Επομένως, με βάση τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ.2 Ν.3869/2010, εφόσον τα υπόλοιπα των χρεών της αιτούσας, μετά τις καταβολές της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ.2 του ιδίου νόμου, είναι, σύμφωνα με τα ανωτέρω ποσού 134.723,54 ευρώ και υπερβαίνουν το 80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας αυτής ( 35.036 Χ 80%), δηλαδή το 80% ανέρχεται στο ποσό των 28.028,8€, το Δικαστήριο θα προβεί στη ρύθμιση και θα επιβάλει σε αυτή πρόσθετο χρέος για την εξόφληση των οφειλών της, ίσο με το 80%, της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας της, απαλλάσσοντας αυτήν από το υπόλοιπο των χρεών της.

Συνεπώς θα πρέπει να οριστεί μηνιαία καταβολή για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας, που θα ορισθεί στο ποσό των 233,57 € δηλαδή 28.028,80 ευρώ (80% της αντικειμενικής της αξίας της κατοικίας της) δια 120 μήνες, εφόσον ο χρόνος εξόφλησης πρέπει να οριστεί σε 10 χρόνια, λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας της αιτούσας και της προοπτικής βελτιώσεως της οικονομικής της καταστάσεως. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρημοτοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

Το παραπάνω ποσό θα κατανέμεται μηνιαίως και συμμέτρως στις πιστώτριες κατά το λόγο της απαιτήσεως καθεμίας εξ αυτών, όπως αναλυτικά αναγράφηκε παραπάνω, σε σχέση με το συνολικό ύψος των απαιτήσεών τους, (Ι. Βενιέρης – Θ. Κατσάς ο.π. Κεφ ΙΒ σελ 478), δηλαδή το μηνιαίως καταβαλλόμενο ποσό 233,57 € δια του ποσού του συνολικού ύψους των απαιτήσεων όλων των πιστωτριών της δηλαδή του ποσού των 146.123,54 € ίσον ποσό 0,001598 €, προς το ύψος της απαιτήσεως κάθε πιστώτριας και επομένως 1)για ΤΡΑΠΕΖΑ …………… το ποσό των 64,76€ (0,001598 προς 40.520,48 €), 2)στην ΤΡΑΠΕΖΑ ………συνολικά το ποσό των 134,35€ (0,001598 προς 84.079,36 €),3) ……………………………ΑΕ το ποσό των 5,23€ (0,001598 προς 3.275,66 €), 4)ΤΡΑΠΕΖΑ ……………… το ποσό των 11,40€ (0,001598 προς 7.137,34 €), και 5) …………………… το ποσό των 17,75€ (0,001598 προς 11,11007 €).

Στη συνέχεια, επειδή, με την υπ’αριθμ. ………../….-….-2014 Προσωρινή Διαταγή της Ειρηνοδίκη του Δικαστηρίου τούτου, κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας, καθορίστηκαν προσωρινώς, μέχρι την έκδοση της προκειμένης αποφάσεως, μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριες αυτής, ποσού 265,00 € και συγκεκριμένα προς την πρώτη τούτων ποσού 65,00 €, προς τη δεύτερη τούτων ποσού 80,00 €, προς την τρίτη τούτων ποσού 10,00 €, προς την τέταρτη τούτων ποσού 20,00 € και προς το πέμπτο ΤΠΔ ποσού 95,00 €, που αφορούν όμως, όπως ορίζεται στην προσωρινή διαταγή, μόνο για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας, αυτές πρέπει να συνυπολογισθούν, σύμφωνα με τα λεχθέντα στη μείζονα σκέψη και στο πλαίσιο του άρθρου 9 παρ.2 του Ν.3869/2010,κατά ποσό και χρόνο με τις ορισθείσες ως άνω οριστικές καταβολές( Α.Κρητικός ,ο.π. έκδοση 2014 , άρθρο 5 σελ.182, άρθρο 8 σελ 288, άρθρο 9 σελ 358). Συγκεκριμένα, εφόσον από την προσωρινή ως άνω ρύθμιση, με την έκδοση της προσωρινής διαταγής, μέχρι το μήνα Οκτώβριο τρέχοντος έτους 2014, (μέχρι τον οποίο η αιτούσα συνομολογεί ότι έχει καταβάλει) έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 8 μηνών, αυτό, σύμφωνα με τα ανωτέρω λεχθέντα, πρέπει να συνυπολογισθεί, καθώς επίσης να συνυπολογισθούν και τα καταβληθέντα ποσά, δοθέντος ότι δεν αμφισβητήθηκε από τις πιστώτριες ότι εγένοντο οι προσωρινές αυτές καταβολές από την αιτούσα. Πλην όμως, λόγω καθορισμού υψηλοτέρων ποσών μηνιαίων δόσεων με τις προσωρινές καταβολές, και προς αποφυγήν, κατά το τέλος του χρονικού διαστήματος της ρύθμισης, καταβολής μεγαλυτέρου ποσού του οριστικώς καθορισθέντος και κατ’ αναλογική εφαρμογή της κατ’άρθρο 8 παρ2 εδ 2 του Ν.3869/2010, δυνατότητας που έχει το Δικαστήριο να ορίζει με την απόφασή του ότι αναπροσαρμόζεται το ποσό της οριστικής ρύθμισης ανά διαστήματα, που ορίζονται σε αυτή, με βάση αντικειμενικό δείκτη αναφοράς, πρέπει να ορισθούν μηδενικές καταβολές για τα παρακάτω λεπτομερώς αναφερόμενα χρονικά διαστήματα ως προς τις εξής πιστώτριες.

Συγκεκριμένα, μετά το συνυπολογισμό των προσωρινών καταβολών, η οφειλή της αιτούσας προς την ………….αναλύεται ως εξής. Με την οριστική ρύθμιση ορίζεται η διάρκεια των καταβολών σε 10 χρόνια δηλαδή 120 μήνες προς 64,76 ευρώ το μήνα δηλαδή συνολικά 7.771,2ευρώ. Με την προσωρινή ρύθμιση ορίσθηκε το ποσό της καταβολής σε 65,00ευρώ και έτσι η αιτούσα έχει καταβάλει για τους 8μήνες της προσωρινής ρύθμισης το ποσό των 520,00ευρώ. Από τους 120 μήνες της οριστικής ρύθμισης πρέπει να αφαιρεθεί το χρονικό διάστημα των 8 μηνών και απομένουν 112 μήνες προς 64,76 ευρώ δηλαδή στο τέλος της ρύθμισης η αιτούσα θα έχει καταβάλει ποσό 7.253,12ευρώ, και προστιθεμένου του προσωρινώς καταβληθέντος ποσού των 520,00 ευρώ συνολικά ποσό 7.773,12ευρώ. Επομένως επειδή με τον προβλεπόμενο στο νόμο συνυπολογισμό στο τέλος της ρύθμισης η αιτούσα θα έχει καταβάλει επιπλέον ποσό 1,92ευρώ, αυτό προς αποφυγήν καταβολής μεγαλύτερου ποσού του τελικώς ορισθέντος, πρέπει να αφαιρεθεί από το καταβλητέο ποσό του τελευταίου μηνός της ρύθμισης.
Προς την ΤΡΑΠΕΖΑ …………., με την οριστική ρύθμιση ορίσθηκε το ποσό της καταβολής σε 134,35 ευρώ προς 120 μήνες και συνολικά ποσό 16.122,00ευρώ Με την προσωρινή ρύθμιση ορίσθηκε το ποσό της καταβολής σε 80,00ευρώ και έτσι η αιτούσα έχει καταβάλει για τους 8 μήνες της προσωρινής ρύθμισης το ποσό των 640,00 ευρώ. Από τους 120 μήνες της οριστικής ρύθμισης πρέπει να αφαιρεθεί το χρονικό διάστημα των 8 μηνών και απομένουν 112 μήνες προς 134,35ευρώ δηλαδή στο τέλος της ρύθμισης η αιτούσα θα έχει καταβάλει ποσό των 15.047,2 ευρώ, και προστιθεμένου του προσωρινώς καταβληθέντος ποσού των 640,00 ευρώ συνολικά ποσό 15.687,2 ευρώ και έτσι μέχρι του οριστικώς καθορισθέντος με την παρούσα ποσού των 16.122,00 ευρώ υπολείπεται ποσό των 434,80 ευρώ, το οποίο αποτελεί τη διαφορά μεταξύ των προσωρινών καταβολών και του οριστικώς καθορισθέντος με την παρούσα, ποσού και το οποίο πρέπει να καταβληθεί εντόκως μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών του άρθρου 9 παρ 2 του Ν 3869/2010.
Προς την ………………………………….. με την οριστική ρύθμιση ορίσθηκε το ποσό της καταβολής σε 5,23 ευρώ προς 120 μήνες και συνολικά ποσό 627,6 ευρώ. Με την προσωρινή ρύθμιση ορίσθηκε το ποσό της καταβολής σε 10,00 ευρώ και έτσι η αιτούσα έχει καταβάλει για τους 8 μήνες της προσωρινής ρύθμισης το ποσό των 80,00 ευρώ. Από τους 120 μήνες της οριστικής ρύθμισης πρέπει να αφαιρεθεί το χρονικό διάστημα των 8 μηνών και απομένουν 112 μήνες προς 5,23 ευρώ δηλαδή στο τέλος της ρύθμισης η αιτούσα θα έχει καταβάλει ποσό των 585,76 ευρώ, και προστιθεμένου του προσωρινώς καταβληθέντος ποσού των 80,00 ευρώ δηλαδή συνολικά καταβληθέν ποσό 665,76 ευρώ. Επομένως επειδή με τον προβλεπόμενο στο νόμο συνυπολογισμό στο τέλος της ρύθμισης η αιτούσα θα έχει καταβάλει επιπλέον ποσό 38,16 ευρώ, προς αποφυγήν καταβολής μεγαλύτερου ποσού του τελικώς ορισθέντος, ορίζονται μηδενικές καταβολές για τους τελευταίους 7 μήνες της ρύθμισης (7 χ 5,23=36,61), αφαιρουμένου και ποσού 1,55 ευρώ από τον όγδοο μήνα πριν από το τέλος της ρύθμισης.

Προς ΤΡΑΠΕΖΑ……………….με την οριστική ρύθμιση ορίσθηκε το ποσό της καταβολής σε 11,40 ευρώ προς 120 μήνες και συνολικά ποσό 1.368,00 ευρώ. Με την προσωρινή ρύθμιση ορίσθηκε το ποσό της καταβολής σε 20,00 ευρώ και έτσι η αιτούσα έχει καταβάλει για τους 8 μήνες της προσωρινής ρύθμισης το ποσό των 160,00ευρώ. Από τους 120 μήνες της οριστικής ρύθμισης πρέπει να αφαιρεθεί το χρονικό διάστημα των 8 μηνών και απομένουν 112 μήνες προς 11,4ευρώ δηλαδή στο τέλος της ρύθμισης η αιτούσα θα έχει καταβάλει ποσό των 1.276,8 ευρώ ,και προστιθεμένου του προσωρινώς καταβληθέντος ποσού των 160,00 ευρώ συνολικά καταβληθέν ποσό 1.436,8ευρώ. Επομένως επειδή με τον προβλεπόμενο στο νόμο συνυπολογισμό στο τέλος της ρύθμισης η αιτούσα θα έχει καταβάλει επιπλέον ποσό 68,00 ευρώ, προς αποφυγήν καταβολής μεγαλύτερου ποσού του τελικώς ορισθέντος, ορίζονται μηδενικές καταβολές για τους τελευταίους 5 μήνες της ρύθμισης (5 χ 11,4=57,00), αφαιρουμένου και ποσού 11,00 ευρώ από τον έκτο μήνα πριν από το τέλος της ρύθμισης.

Προς ……………………………………………………. με την οριστική ρύθμιση ορίσθηκε το ποσό της καταβολής σε 17,75 ευρώ προς 120 μήνες και συνολικά ποσό 2.130,00ευρώ. Με την προσωρινή ρύθμιση ορίσθηκε το ποσό της καταβολής σε 95,00ευρώ και έτσι η αιτούσα έχει καταβάλει για τους 8 μήνες της προσωρινής ρύθμισης το ποσό των 760,00 ευρώ. Από τους 120 μήνες της οριστικής ρύθμισης πρέπει να αφαιρεθεί το χρονικό διάστημα των 8 μηνών και απομένουν 112 μήνες προς 17,75ευρώ δηλαδή στο τέλος της ρύθμισης η αιτούσα θα έχει καταβάλει ποσό των 1.988,00 ευρώ, και προστιθεμένου του προσωρινώς καταβληθέντος ποσού των 760,00ευρώ συνολικά καταβληθέν ποσό 2.748,00ευρώ. Επομένως επειδή με τον προβλεπόμενο στο νόμο συνυπολογισμό στο τέλος της ρύθμισης η αιτούσα θα έχει καταβάλει επιπλέον ποσό 618,00ευρώ, προς αποφυγήν καταβολής μεγαλύτερου ποσού του τελικώς ορισθέντος ,ορίζονται μηδενικές καταβολές για τους τελευταίους 34 μήνες της ρύθμισης (34 χ 17,75=603,5),αφαιρουμένου και ποσού 14,5ευρώ από τον τριακοστό πέμπτο μήνα πριν από το τέλος της ρύθμισης. Σύμφωνα με τη διάταξη του αρθρ. 8 παρ.3 Ν.3869/2010 η αιτούσα είναι υποχρεωμένη κάθε αξιόλογη βελτίωση των εισοδημάτων ή των περιουσιακών της στοιχείων να τη γνωστοποιεί στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου ώστε να ενημερώνεται ο φάκελος που τηρείται σύμφωνα με την παρ.5 του αρθ. 4 και για τη δυνατότητα εφαρμογής της ρύθμισης της παρ.4 του αρθ. 8 του ίδιου νόμου.

Συνεπώς οι συνολικές οφειλές της αιτούσας προς τις πιστώτριές της στο τέλος της συνολικής ρύθμισης, εάν δεν επισυμβεί κάποιο γεγονός δυνάμενο να οδηγήσει σε αύξηση ή μείωση των παραπάνω δόσεων, σύμφωνα με την παρ.4 του αρθ. 8 του Ν.3869/2010 και εφόσον η αιτούσα ανταποκριθεί στις ως άνω υποχρεώσεις της ήτοι αφού έχει καταβάλλει τελικά έναντι χρέους 146.123,54 € το ποσό των 39.428,00 € (11.400,00 € + 28.028,00 €) θα απομένει υπόλοιπο ποσό των 106,695,54 € ως προς το οποίο ποσό των παραπάνω απαιτήσεων των πιστωτριών της, κατά το μέρος, που αυτές δεν καλύφθηκαν, μετά τα ως άνω, η αιτούσα απαλλάσσεται. Η απαλλαγή δε της αιτούσας από αυτό θα επέλθει, σύμφωνα με το νόμο ( άρθρο 11παρ 1 Ν 3969/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεών της καθώς και με την επιφύλαξη της τροποποίησης της παρούσας, ενώ δεν κρίνεται αναγκαία η ρευστοποίηση του επιβατικού αυτοκινήτου της αιτούσας, μάρκας ……………….. 1100 κυβικών, εφόσον λόγω της γενικής εμπορικής και οικονομικής δυσπραγίας δεν παρέχεται προσδοκία αναλόγου ανταλλάγματος δηλαδή αν αξίζει να εκποιηθεί, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης ( αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεως κλπ ) (Κρητικός, ο.π. 2η έκδοση, άρθρο 9).

Κατά συνέπεια πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει η αίτηση, ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.
Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’άρθρο 8 παρ.6 του Ν.3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει ερήμην της τρίτης μετέχουσας πιστώτριας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………………………………………………………………………. και κατ’αντιμολίαν των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται εν μέρη την αίτηση.
Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με τις επί πενταετία καταβολές προς τις πιστώτριες της, ποσού εκατόν ενενήντα (190,00) ευρώ, συνολικώς καταβαλλόμενων, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στο σκεπτικό της παρούσης, οι οποίες θα καταβάλλονται άμεσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα αρχής γενομένης από τον δεύτερο μήνα μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως.

Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας, δηλαδή το διαμέρισμα, του τρίτου ορόφου, εκτάσεως 107 τ.μ. που βρίσκεται στην Ελευσίνα Αττικής και επί της οδού …………………………… αρ. ………… και που ανήκει στην ιδιοκτησία της κατά ποσοστό συγκυριότητας 50% εξ’αδιαιρέτου.

Συνυπολογίζει κατά χρόνο και κατά ποσό τις μηνιαίες καταβολές της αιτούσας προς τις πιστώτριές της, που ορίσθηκαν με την υπ’αριθμ. ………../2014 Προσωρινή Διαταγή της Ειρηνοδίκη Ελευσίνας και επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλλει το μήνα και επί 112 μήνες για την διάσωση της κύριας κατοικίας της το ποσό των 233,57 € και συνολικά το ποσό των 28.028,80 € συμμέτρως, καταβαλλόμενο στις ανέγγυες πιστώτριες της, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας, η δε καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει 2 έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως και θα γίνεται την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και χωρίς ανατοκιζόμενο μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, σύμφωνα με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με το επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κυρίας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Καθορίζει ότι η αιτούσα υποχρεούται να καταβάλει στην δεύτερη μετέχουσα πιστώτρια την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ…………το υπόλοιπο της διαφοράς που υπολείπεται, μεταξύ των καταβολών που πραγματοποίησε βάσει του άρθρου 5 παρ2 του Ν 3869/2010 και αυτών που ορίσθηκαν με την παρούσα, όπως στο σκεπτικό αυτής αναφέρεται, το οποίο ποσό αποπληρώνεται εντόκως μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών του άρθρου 8 παρ 2 και του άρθρου 9 παρ 2 με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κυρίας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά δυόμισι εκατοστιαίες μονάδες.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε σε Δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Ελευσίνα στις 7-1-2015 απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων αυτών.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ ΑΣΗΜΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΕΟΥ

Πόσο κοστίζει η αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση;

Το δικηγορικό γραφείο μας λαμβάνει πολύ σοβαρά υπ’ όψη τις ιδιαίτερες οικονομικές δυνατότητες του κάθε πελάτη και φροντίζει ώστε οι χρεώσεις να είναι τέτοιες οι οποίες να επιτρέπουν και να μην αποτρέπουν την προσπάθεια υπαγωγής στις ευεργετικές αυτές διατάξεις των υπερχρεωμένων.

Περίπτωση ιδιοκτήτη και οδηγού ταξί υπαγωγή στην ρύθμιση και διάσωση κύριας κατοικίας

Περίπτωση ιδιοκτήτη και οδηγού ταξί με μηνιαίο εισόδημα 700 € και χρέος 51.000€ Εχει στην ιδιοκτησία του ψιλή κυριότητα κάθετης ιδιοκτησίας με κατεδαφιστέα οικία και την κυρια κατοικία του  καθώς και το ταξί. Το Ειρηνοδικείο δεν διέταξε την εκποίηση της ψιλής κυριότητας της κάθετης ιδιοκτησίας διότι έγκρινε ότι  δεν θα αποφέρει αξιόλογο αποτέλεσμα. Το έτερο αυτοκίνητο που είχε στην ιδιοκτησία του πωλήθηκε μετά την άσκηση της αίτησης για να πληρωθούν φόροι και οφειλές στον ασφαλιστικό φορέα. Για την ρύθμιση των οφειλών διατάσσει την πληρωμή 150 € για πέντε χρόνια και για την διάσωση της πρώτης κατοικίας 220 € εντόκως με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου επί δώδεκα έτη.

Αριθμός απόφασης 191/13076/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) (ακαθαρόγραφη απόφαση)
[………..]

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την με αριθμό …………………/10.7.2012 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών ……………………………, που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για την σημερινή δικάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην πρώτη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια. Εφόσον λοιπόν η τελευταία δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στο ακροατήριο από την σειρά του πινακίου, θα δικαστεί σαν να είναι παρούσα (άρθρο 754 παρ.2 του ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αίτηση του, όπως αυτή συμπληρώθηκε νόμιμα με δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου του κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, ο αιτών ισχυρίζεται ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του στις πιστώτριες τράπεζες, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση κατάσταση πιστωτών και ζητά τη ρύθμιση των οφειλών του και την απαλλαγή του από αυτές, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει. Ζητά επίσης να εξαιρεθεί από την εκποίηση το περιγραφόμενο στην αίτηση ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του.

Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του Ν 3869/2010) και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα: α) η από 20-6-2012 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού που υπογράφεται από τη δικηγόρο ……………….. και β) η από 20-7-2012 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (άρθρο 4 παρ.2 περ.α και β του Ν 3869/2010, όπως ίσχυε πριν αντικατασταθεί από το άρθρο 12 παρ.1 του Ν 4161/2013). Επίσης από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στο τηρούμενο αρχείο του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2 του Ν 3869/2010, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί άλλη απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του. Είναι νόμιμη και ορισμένη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1,4,8,9 και 11 του Ν 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτριών του.
Περαιτέρω, η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ………….. ΑΕ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της, καταχωρήθηκε στα πρακτικά, άσκησε κύρια παρέμβαση στη δίκη, με αίτημα να υπαχθεί στη ρύθμιση ως δική της, η απαίτηση από το με αριθμό ……………. καταναλωτικό δάνειο, ποσού 5.700,44 ευρώ, κατά το χρόνο επίδοσης της αίτησης, που φέρεται στην κατάσταση πιστωτών ως ανήκουσα στην τραπεζική εταιρία ………………………………… LTD επειδή η παρεμβαίνουσα έχει καταστεί εν τω μεταξύ ειδική διάδοχος αυτής.
Η ανωτέρω παρέμβαση ασκήθηκε παραδεκτά, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.1 εδάφιο β του ΠτχΚ, το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί κατά το άρθρο 15 του Ν 3869/2010 και είναι νόμιμη (άρθρα 79 και 741 του ΚΠολΔ) αφού είναι πρόδηλο το έννομο συμφέρον της παρεμβαίνουσας. Κατά συνέπεια πρέπει η κύρια παρέμβαση να συνεκδικαστεί με την κρινόμενη αίτηση (άρθρο 246 του ΚΠολΔ) και να ερευνηθεί περαιτέρω η ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος, που εξετάστηκε στο ακροατήριο και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά:

Ο αιτών ηλικίας σήμερα 48 ετών βρίσκεται σε διάσταση με την σύζυγό του ….. από το φθινόπωρο του 2014 (δες προσκομιζόμενη αίτηση συναινετικού διαζυγίου) χωρίς να έχουν παιδιά. Είναι ιδιοκτήτης ΤΑΞΙ, που το οδηγεί ο ίδιος και από την εργασία του αυτή κερδίζει σήμερα 700 περίπου ευρώ το μήνα καθαρά, σύμφωνα μ την κατάθεσή του στο ακροατήριο, ενώ κατά το έτος κατάθεσης της αίτησης (2012) τα μηνιαία έσοδά του ανέρχονταν στα 190 ευρώ και της συζύγου του που τότε εργαζόταν ως πωλήτρια στα 908 ευρώ (δες εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2013). Ας σημειωθεί εδώ ότι τα μηνιαία έσοδα του αιτούντος κατά τα προηγούμενα της κατάθεσης έτη, εκτός από το έτος 2011 που είχε ζημίες, ήταν αρκετά μεγαλύτερα από τα σημερινά, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα σχετικά εκκαθαριστικά σημειώματα και συγκεκριμένα, το οικονομικό έτος 2011 ανερχόταν στα 1547 ευρώ, το 2010 στα 1166, το 2009 στα 1166 και το 2008 στα 1333ευρώ, στα οποία μάλιστα πρέπει να προστεθούν και τα έσοδα της συζύγου του, που τότε εργαζόταν ως πωλήτρια.
Ο αιτών από δάνεια που έλαβε σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεσή της υπό κρίση αίτησης, έχει προς τη δεύτερη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια και την κυρίως παρεμβαίνουσα ,τα παρακάτω χρέη:
1) ΤΡΑΠΕΖΑ ……………………….ΑΕ: Από το με αριθμό ……………………..επαγγελματικό δάνειο, ποσό 45.349.53 ευρώ, που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο με προσημείωση υποθήκης πρώτης τάξης, επί ακινήτου του οποίου ο αιτών έχει την ψιλή κυριότητα και το οποίο χρησιμοποιείται από αυτόν ως κύρια κατοικία του.

2) ΤΡΑΠΕΖΑ…………………ΑΕ (ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑ): Από το με αριθμό ……………………… καταναλωτικό δάνειο, που του χορηγήθηκε από την τραπεζική εταιρία ………………….της οποίας η ΤΡΑΠΕΖΑ ……………………. έχει καταστεί εν τω μεταξύ ειδική διάδοχος (δες το με αριθμό ………………/…..3.2013 Φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας) ποσό 5.700,44 ευρώ, κατά χρόνο επίδοσης της αίτησης.
Συνεπώς, η συνολική οφειλή του αιτούντος προς όλες τις πιστώτριες του, ανέρχεται στο ποσό των 51.049,97 ευρώ, με υποχρέωση καταβολής μηνιαίων δόσεων σ’ αυτές 900 περίπου ευρώ, σύμφωνα με την κατάθεση του ίδιου στο ακροατήριο.

Από τα παραπάνω αναφερόμενα, σχετικά με τα εισοδήματα και τα χρέη του αιτούντος, προκύπτει συγκριτικά ότι αυτός δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τις πιστώτριες τράπεζες, με αποτέλεσμα να βρίσκεται τουλάχιστον από το χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης, χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Λόγω μάλιστα της βαθειάς κρίσης που ταλανίζει τη χώρα, η οικονομική του κατάσταση, δεν έχει άμεσα προοπτικές σημαντικής βελτίωσης.

Ο αιτών, εκτός από την ψιλή κυριότητα της κύρια κατοικίας του, της οποίας ζητά την εξαίρεση από την εκποίηση και για την οποία θα γίνει λόγος αναλυτικά κατωτέρω, έχει στην ιδιοκτησία του κατά παρακάτω περιουσιακά στοιχεία: α) την ψιλή κυριότητα της αναφερόμενης στο με αριθμό ……………………/………..1993 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου ………………………………………………, με τον αριθμό 2 διαιρεμένης και ανεξάρτητες κάθετης ιδιοκτησίας, με επιφάνεια 152,75 τετραγωνικά μέτρα και ποσοστό συνιδιοκτησίας 50/100 εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (305,50 τμ) και της επ’ αυτού κατεδαφιστέας οικίας που βρίσκεται στον ……… Αττικής, στην οδό ………………… με αντικειμενική αξία 18.539 ευρώ και β) το με αριθμό κυκλοφορίας ………… επιβατικό αυτοκίνητο, μάρκας ………………. (…………………….) που το χρησιμοποιεί ως ΤΑΞΙ. Το αναφερόμενο στην αίτηση με αριθμό κυκλοφορίας …………………………. επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας ΚΑΙ πουλήθηκε από τον αιτούνται μετά την κατάθεση της αίτησης, όπως κατέθεσε στο ακροατήριο, προκειμένου να καλύψει οφειλές του προς το Δημόσιο και τον ασφαλιστικό του φορέα. Το δικαστήριο δεν θα διατάξει την εκποίηση της ψιλής κυριότητας της ανωτέρω κάθετης ιδιοκτησίας, επειδή αυτή δεν θα προκαλέσει κατά την κρίση του αγοραστικό ενδιαφέρον, λόγω της φύσης του δικαιώματος αυτού, αλλά ούτε και του οχήματος που χρησιμοποιείται ως ΤΑΞΙ αφού πρόκειται για επαγγελματικό αυτοκίνητο του αιτούντος.
Κατά συνέπεια το δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2 του Ν 3869/2010, πρέπει να ρυθμίσει τις οφειλές του αιτούντος και να τον υποχρεώσει να καταβάλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ συμμέτρως διανεμόμενο, για ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτριών του. Το ποσό αυτό ισούται με το ποσό που απομένει στον αιτούνται προς διάθεση από τα μηνιαία έσοδά του (700 ευρώ ) μετά την αφαίρεση των βιοτικών αναγκών του, που ανέρχονται στα 550 ευρώ το μήνα. Περαιτέρω ο αιτών, έχει την ψιλή κυριότητα του με στοιχεία Α1 διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου μιας πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Αθήνα (……………………..) στην οδό………….. με εμβαδόν 39 τετραγωνικά μέτρα και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 78/1000, το οποίο χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία του. Του ανήκει ακόμη και η ψιλή κυριότητα της με στοιχεία ……………… αποθήκης του υπογείου της ίδιας πολυκατοικίας , με επιφάνεια 3,50 τετραγωνικά μέτρα και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 3/1000. Η ψιλή κυριότητα του παραπάνω διαμερίσματος και της προαναφερόμενης αποθήκης, η οποία αποτελεί βοηθητικό χώρο του διαμερίσματος , έχει αντικειμενική αξία 39.870,60 ευρώ, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο ΕΤΑΚ του 2009, δεν υπερβαίνει δηλαδή η αξία της το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας για έγγαμο, προσαυξημένο κατά 50% και επομένως πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση μετά την υποβολή σχετικής πρότασης εκκαθάρισης από τον αιτούντα. Από τις προαναφερθείσες μηνιαίες καταβολές του αιτούντος προς τις πιστώτριες του για μία πενταετία (5), θα καλυφθεί μόνο μέρος των οφειλών του και ειδικότερα 9.000 ευρώ (60 μήνες χ 150 ευρώ) επί συνόλου οφειλών 51.049,97 ευρώ. Η ικανοποίηση των υπόλοιπων απαιτήσεων των πιστωτριών του (42.049,97 ευρώ), θα γίνει με περαιτέρω καταβολή ποσού προς διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος, που θα ανέλθει στο 80% της αντικειμενικής αξίας της, δηλαδή στο ποσό των 31.896,48 (39.870,60 χ 80%) ευρώ. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο, με επιτόκιο που δεν θα υπερβαίνει το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζες της Ελλάδος και χωρίς ανατοκισμό, ενώ ο χρόνος τοκοχρεολυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, που θα γίνει σε μηνιαίες δόσεις, πρέπει να οριστεί σε 12 χρόνια. Καθεμία από τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις ανέρχεται στα 221,50 ευρώ (31.896,48 : 144 μήνες) και η πρώτη από αυτές θα καταβληθεί μετά την παρέλευση πέντε ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καθόσον κρίνεται ότι στον αιτούνται πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος. Από τις καταβολές αυτές θα ικανοποιηθεί προνομιακά μόνο η δεύτερη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια (TPAΠEZA …………………………AE), της οποίας η εμπραγμάτως εξασφαλισμένη απαίτηση με προσημείωση υποθήκης πρώτης τάξης επί της ως άνω κύριας κατοικίας του αιτούντος, υπερβαίνει το 80% της αντικειμενικής αξίας της, αφού μετά την αφαίρεση των καταβολών που ορίστηκαν να γίνουν σ’ αυτή (στη 2η μετέχουσα) βάσει του άρθρου 8 του Ν 3869/2010, ανέρχεται στο ποσό των 37.354,83 (45.349,53 ευρώ εμπραγμάτως εξασφαλισμένη απαίτηση της 2ης μετέχουσας – 7.994,83 ευρώ αναλογούσες σ’ αυτή καταβολές (9.000 χ 88,83% που είναι το ποσοστό συμμετοχής του εμπραγμάτως εξασφαλισμένου επαγγελματικού δανείου της δεύτερης μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας, στις συνολικές απαιτήσεις των μετεχουσών στη δίκη πιστωτών έναντι του αιτούντος). Συνακόλουθα, αφού απορριφθούν ως αβάσιμες οι ενστάσεις των μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών, πρέπει η αίτηση να απορριφθεί ως προς την πρώτη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια, να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη ως προς τη δεύτερη πιστώτρια , καθώς και ως προς την κυρίως παρεμβαίνουσα και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες σ’ αυτή οφειλές του αιτούντος, με εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του αιτούντος από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτριών του, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ.1 του Ν 3869/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται άρθρο 8 παρ.6 του Ν.3869/2010).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πρώτης μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας και αντιμωλία των υπολοίπων διαδίκων, την αίτηση και την προφορικώς ασκηθείσα στο ακροατήριο κύρια παρέμβαση.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση ως προς την πρώτη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια (………………….. LTD).
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση ως προς τη δεύτερη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια.
ΔΕΧΕΤΑΙ την κύρια παρέμβαση.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον αιτούνται να καταβάλει στη δεύτερη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια, καθώς και στην κυρίως παρεμβαίνουσα, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, το συνολικό ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ το μήνα, συμμέτρως διανεμόμενο, το οποίο θα καταβάλλεται το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτη μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.
ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση το με στοιχεία ……. διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου μιας πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην Αθήνα (………….), στην οδό ………. αρ…., με εμβαδόν 39 τετραγωνικά μέτρα και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 78/1000, του οποίου ο αιτών έχει την ψιλή κυριότητα και το οποίο χρησιμοποιείται από αυτόν ως κύρια κατοικία του. Εξαιρεί ακόμη από την εκποίηση και την με στοιχεία ΑΠ1 αποθήκη του υπογείου της ίδιας πολυκατοικίας, με επιφάνεια 3,50 τετραγωνικά μέτρα και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 3/1000, που αποτελεί βοηθητικό χώρο της ανωτέρω κύριας κατοικίας του αιτούντος.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον αιτούντα να καταβάλει για την παραπάνω αιτία (διάσωση της κύριας κατοικίας του), το συνολικό ποσό των 31.896,48 ευρώ, στη δεύτερη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια (ΤΡΑΠΕΖΑ ………………..AE), σε μηνιαίες δόσεις συνολικού ποσού 221,50 ευρώ, η καθεμία. Οι δόσεις αυτές θα είναι έντοκες, με επιτόκιο που δεν θα υπερβαίνει το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής τους, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος και χωρίς ανατοκισμό, θα αρχίσουν να καταβάλλονται πέντε (5) χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και θα διαρκέσουν επί 12 χρόνια.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους στις 10 Φεβρουαρίου 2015.
Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Ποιες απαιτήσεις μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση;

Στην ρύθμιση μπορεί να υπαχθούν όλες οι ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές προς ιδιώτες καθώς και οι βεβαιωμένες οφειλές στην φορολογική διοίκηση, στους ΟΤΑ και στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης .

Υπάρχουν όμως ειδικότερες προϋποθέσεις όπως το ότι  δεν μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση χρέη που έχουν αναληφθεί ή βεβαιωθεί το τελευταίο έτος πριν την κατάθεση της αίτησης, δημιουργήθηκαν από αδίκημα που τελέσθηκε με δόλο η βαριά αμέλεια, είναι διοικητικά πρόστιμα ή χρηματικές ποινές, αποτελούν διατροφή συζύγου ή ανηλίκου τέκνου.

Κάθε περίπτωση έχει την δική της αυτοτέλεια και θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο προκειμένου να είστε σίγουροι ότι έχετε η όχι δικαίωμα να υπαχθείτε στις διατάξεις του νόμου.

Δόση 80€ μηνιαίως για δημόσιο υπάλληλο σε διαθεσιμότητα

Περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου με μείωση εισοδήματος λόγω θέσης σε διαθεσιμότητα πλέον μικρού εισοδήματος από ενοίκιο. Συνολικό χρέος 80.000€. Καθορισμός δόσεων 80€ το μήνα  για 3 έτη και για την διάσωση της κύριας κατοικίας του για την κάλυψη του 80% της αντικειμενικής της αξίας το ποσό των 187,6€ μηνιαίως με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για 20 έτη και έκρινε τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντα ότι δεν είναι άξια εκποίησης ώστε να μειωθεί το χρέος του.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2015

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας – ν. 3869/2010)

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δόκιμη Ειρηνοδίκη Ζωή Δημάκη και από τη Γραμματέα Δόμηνα Γ κούρα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις ………..-02-2015, για να δικάσει τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ………../……..-04-2014 αίτηση, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η προαναφερθείσα με αντικείμενο τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:……………………., κατοίκου Καρπενησιού, οδός……………… αριθμ.. …………., που παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου του ………………………. και

Των μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748§2 ΚΠολΔ):

1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα …………..», η οποία εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν παραστάθηκε

2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………. Τράπεζα ανώνυμη εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «…………..», η οποία εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν παραστάθηκε

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου και στις έγγραφες προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από τις με αριθμούς …………../…..-04-2014 και ………………/…….-04-2014 εκθέσεις επίδοσης της  δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ευρυτανίας…………………….προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αναφερομένη στην αρχή συνεδρίαση του Δικαστηρίου επιδόθηκε νόμιμα και  εμπρόθεσμα στις καθ` ων η αίτηση πιστώτριες εταιρείες. Οι τελευταίες όμως δεν εμφανίσθηκαν στο  ακροατήριο του Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και συνεπώς, πρέπει να δικασθούν ερήμην. Ωστόσο το Δικαστήριο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754§2 ΚΠολΔ).

 

Με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα της παρούσας πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, παραδεκτά, κατ’ άρθρο 224 ΚΠολΔ, διορθώθηκε, χωρίς να μεταβάλλεται η ιστορική βάση της, ο αιτών, επικαλούμενος ότι είναι φυσικό πρόσωπο χωρίς εμπορική ιδιότητα, ισχυρίζεται ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις πιστώτριες εταιρείες και ζητεί, κατά την ορθή εκτίμηση του δικογράφου της ένδικης αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλει, λαμβανομένης υπόψη της οικογενειακής και περιουσιακής του κατάστασης. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό κατά τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας (άρθρο 3 ν.3869/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ) και παραδεκτά, δεδομένου ότι α) βεβαιώνεται η αποτυχία του προδικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες εταιρείες (Ιδ. το από 17-06-2014 συνημμένο στην υπό κρίση αίτηση σημείωμα της Ειρηνοδίκη Ευρυτανίας) β) αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, όπως ήδη ανωτέρω εκτέθηκε. Περαιτέρω, κατόπιν της αυτεπάγγελτης έρευνας του Δικαστηρίου στα κατά τις ρυθμίσεις του άρθρου 13§2 ν. 3869/2010 τηρούμενα αρχεία, διαπιστώθηκε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για τη ρύθμιση των χρεών του στο

Δικαστήριο αυτό ή σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές του. (Ιδ. τη με αριθμό πρωτ. ……………../18-02-2015 βεβαίωση της γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Όσον αφορά, όμως, το αίτημα να αναγνωρισθεί οτι με την τήρηση της ρύθμισης του Δικαστηρίου θα απαλλαγεί ο αιτών από τα χρέη του, αυτό είναι απαράδεκτο, αφού η αιτούμενη αναγνώριση δεν αποτελεί υπόθεση εκούσιας δικαιοδοσίας κατά τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 739 ΚΠολΔ, ώστε να κριθεί κατά την εφαρμοζόμενη εν προκειμένω διαδικασία. Εξάλλου, το αίτημα να απαλλαγεί ο υπερχρεωμένος οφειλέτης από κάθε υπόλοιπο οφειλής κατά τις διατάξεις του άρθρου 11§1 ν. 3869/2010 συνιστά αίτημα και περιεχόμενο μεταγενέστερης αίτησης που υποβάλει στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αίτησης του άρθρου 4§1 του αυτού νόμου, ώστε η απαλλαγή του οφειλέτη να επέρχεται εκ των υστέρων και όχι υπό την αίρεση ότι θα εκπληρώσει τους όρους της ρύθμισης, όπως αυτό ρητά αναφέρεται στη διάταξη του άρθρου 11§1εδ.β` ν.3869/2010 σύμφωνα με την οποία «Το δικαστήριο με αίτηση του οφειλέτη που κοινοποιείται στους πιστωτές πιστοποιεί την απαλλαγή του από το υπόλοιπο των οφειλών». Είναι δε η εξεταζόμενη αίτηση αρκούντως ορισμένη, καθόσον εκτίθενται σε αυτή όλα τα απαραίτητα εκ του νόμου στοιχεία, ήτοι: α) ότι ο αϊτών είναι φυσικό πρόσωπο, χωρίς πτωχευτική ικανότητα και βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, β) η κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων του, γ) η κατάσταση των πιστωτών και

των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και ε) συγκεκριμένο αίτημα. Περαιτέρω, η υπό κρίση αίτηση είναι και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,6§3,8,9 και 19 ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 4161/2013 και το ν. 4224/2013 και ισχύουν σήμερα, πλην του αιτήματος να επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης οφειλών κατ` άρθρο 7 ν. 3869/2010, το οποίο είναι μη νόμιμο διότι η επικύρωση του  σχεδίου διευθέτησης δεν αποτελεί αντικείμενο της αίτησης του άρθρου 4§1, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των διαδίκων στην περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης αφού διαπιστώσει την κατά τα άνω επίτευξη συμβιβασμού, με απόφασή του επικυρώνει το σχέδιο ή το τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο από την επικύρωση του αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Το Δικαστήριο στο δικονομικό στάδιο από την κατάθεση της αίτησης στη γραμματεία του Δικαστηρίου μέχρι τη συζήτηση στερείται της εξουσίας να υποχρεώσει σε συμβιβασμό τους διαδίκους ή τους πιστωτές και συνεπώς το εν λόγω αίτημα δεν έχει νόμιμη βάση (ΕιρΠολυγ 64/2014, ΕιρΚορ 89/2013, ΕιρΑλεξ 485/2013, όλες δημοσιευμένες στην τνπ Νόμος). Πρέπει, επομένως, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη η αίτηση να εξεταστεί παραπέρα και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Από την εκτίμηση της κατάθεσης του εξετασθέντος στο ακροατήριο μάρτυρα απόδειξης, όπως περιέχεται αυτή στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, σε συνδυασμό με όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που επικαλείται και προσκομίζει ο διάδικος που παραστάθηκε, μερικά από τα οποία μνημονεύονται ειδικότερα παρακάτω, χωρίς ωστόσο να παραλείπεται κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, αλλά και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336§4 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό και με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (άρθρο 744 ΚΠολΔ) και την στο ακροατήριο προφορική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών, 50 ετών σήμερα, είναι άγαμος και άτεκνος. Είναι δημόσιος υπάλληλος του ασφαλιστικού οργανισμού ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, πλην όμως έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα ήδη από την 13-11-2013, σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ. ……………../2013 διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του ως άνω ασφαλιστικού ιδρύματος, για χρονικό διάστημα οχτώ μηνών, το οποίο παρατάθηκε και διαρκεί μέχρι σήμερα, όπως επιβεβαίωσε και ο εξετασθείς στο ακροατήριο του Δικαστηρίου μάρτυρας και ενόψει αυτού, λαμβάνει μόνο ποσοστό επί του μηνιαίου μισθού του, που ανέρχεται πλέον στο χρηματικό ποσό των 577,43 ευρώ, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας του αιτούντος για το μήνα Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Ο αϊτών διαμένει μόνος του σε οικία, της οποίας έχει την πλήρη κυριότητα, κείμενη στο Καρπενήσι επί της οδού…….αριθμ. …. και συγκεκριμένα σε μία αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου υπογείου ορόφου συνολικής επιφάνειας 65,5 τμ ευρισκόμενη επί οικοδομής ανεγερθείσας το έτος 1985 σε οικόπεδο έκτασης 414 τμ, αντικειμενικής αξίας 56.288,08 ευρώ.

Στην περιουσία του αιτούντος περιλαμβάνονται και τα παρακάτω ακίνητα: 1. Οριζόντια ιδιοκτησία του α` υπογείου ορόφου, εμβαδού 92,63 τ.μ. που βρίσκεται στο Καρπενήσι Ευρυτανίας, επί της οποίας ο αϊτών διαθέτει την ψιλή κυριότητα, αντικειμενικής αξίας του δικαιώματος του αιτούντος 28.511,51 ευρώ. Την επικαρπία επί του ακινήτου έχει ο πατέρας του αιτούντος,…………………..2. Διαμέρισμα υπογείου ορόφου εμβαδού 46,48 τ.μ. που βρίσκεται στο Καρπενήσι Ευρυτανίας, επί του οποίου ο αϊτών διαθέτει πλέον πλήρη κυριότητα, μετά τον θάνατο της άλλοτε επικαρπώτριας μητέρας του, όπως παραδεκτά, με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντος κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, διορθώθηκε η υπό κρίση αίτηση αναφορικά με το περιουσιακό αυτό στοιχείο, αντικειμενικής αξίας 15.896,16 ευρώ, σύμφωνα με το προσκομιζόμενο φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για το έτος 2015. Ο αιτών λαμβάνει μηνιαίως χρηματικό ποσό ογδόντα (80,00) ευρώ από τη μίσθωση του ως άνω ακινήτου (Ιδ. την από 13-08-2014 απόδειξη υποβολής δήλωσης μίσθωσης ακίνητης περιουσίας). Αμφότερα τα ανωτέρω ακίνητα βρίσκονται επί του οικοπέδου στο οποίο είναι κτισμένη η πολυκατοικία, επί της οποίας ο αϊτών έχει την κύρια κατοικία του, όπως ήδη περιγράφηκε. 3. Ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου επί ενός αγροτεμαχίου έκτασης 2.834,14 τμ, ευρισκόμενου στη θέση «………………………» της κτηματικής περιφέρειας του δήμου Καρπενησιού, αξίας 1.785,51 ευρώ, 4. Ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου επί ενός αγροτεμαχίου έκτασης 3.020,2 τμ, ευρισκόμενου στη θέση «…………………………» της κτηματικής περιφέρειας του δήμου Καρπενησιού, αξίας 1.902,62 ευρώ, Διαθέτει, επίσης, ένα IX αυτοκίνητο μάρκας ………………….., τύπου ………………. κυβισμού 1299, με αριθμό κυκλοφορίας ………….., έτους πρώτης κυκλοφορίας το 2002 και αξίας 1.000 ευρώ περίπου. Περαιτέρω, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, ο αϊτών ανέλαβε τα παρακάτω χρέη, τα οποία θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης αξία τους (άρθρο 6§ 3εδ. β και γ ν.3869/2010), πλην των οφειλών που είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένες, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (άρθρο 6§3 εδ. α ν. 3869/2010) Ειδικότερα, α) η πρώτη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια τραπεζική εταιρεία δυνάμει της με αριθμό ………………………. σύμβασης χορήγησε στον αιτούντα στεγαστικό δάνειο, η σύμβαση δε αυτή την 5-02-2014 (ημερομηνία χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών στον αιτούντα) εμφάνιζε υπόλοιπο οφειλής μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το συνολικό ποσό των 38.132,99 ευρώ. Για την εξασφάλιση της απαίτησης έχει εγγραφεί υποθήκη την 17-03-2010 στο ως άνω ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος, β) η ίδια αυτή μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια τραπεζική εταιρεία δυνάμει της με αριθμό………………………………..σύμβασης χορήγησε στον αιτούντα στεγαστικό δάνειο, η σύμβαση δε αυτή την 5-02-2014 (ημερομηνία χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών στον αιτούντα) εμφάνιζε υπόλοιπο οφειλής μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το συνολικό ποσό των 40.485,55 ευρώ. Η ως άνω απαίτηση είναι εξασφαλισμένη εμπραγμάτως με υποθήκη, γ) η δεύτερη μετέχουσα πιστώτρια εταιρεία δυνάμει της με αριθμό ……………… σύμβασης χορήγησε στον αιτούντα δάνειο, η σύμβαση δε αυτή την 14-03-2014 (ημερομηνία χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών στον αιτούντα) εμφάνιζε υπόλοιπο οφειλής μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το συνολικό ποσό των 2.403,04 ευρώ. Με βάση τα παραπάνω το συνολικό ύψος των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 81.021,58 ευρώ. Αποδείχθηκε, επίσης, ότι κατά το χρόνο ανάληψης των ως άνω δανειακών υποχρεώσεων από τον αιτούντα αυτός διέθετε επαρκές εισόδημα και μπορούσε να καλύπτει το ποσό της  συνολικής μηνιαίας δόσης, δεδομένου ότι πέραν του μισθού του, ο οποίος ήταν σημαντικά υψηλότερος και ανερχόταν στο ποσό των 1600 ευρώ περίπου, λάμβανε, επιπλέον, ως δημόσιος υπάλληλος και δώρα εορτών και επίδομα αδείας, πλην όμως, την τελευταία πενταετία τα εισοδήματά του έχουν μειωθεί σημαντικά, καθώς ενώ για το οικονομικό έτος 2010 τα ετήσια εισοδήματά του ανέρχονταν στο ποσό των 22.550,94 ευρώ και το 2011 στο ποσό των 21.776,58 ευρώ, το 2012 μειώθηκαν στο ποσό των 18.566,1 ευρώ, το 2013 μειώθηκαν δραστικά και ανήλθαν στο ποσό των 13.712,02 ευρώ και το έτος 2014 μειώθηκαν περαιτέρω στο ποσό των 11.823,5 ευρώ (Ιδ. τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος των οικονομικών ετών 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014). Παράλληλα, τα εισοδήματα του αιτούντος έχουν περιοριστεί και λόγω της θέσης του σε διαθεσιμότητα και της συνακόλουθης λήψης μόνο μέρους του μηνιαίου μισθού του, με αποτέλεσμα εξαιτίας της ως άνω μείωσης, σε συνδυασμό και με την αντιοτρόφως ανάλογη αύξηση των δαπανών διαβίωσης και του κόστους ζωής να αδυνατεί αυτός να ανταπεξέλθει στην κάλυψη των ληξιπρόθεσμων δανειακών του υποχρεώσεων προς τις πιστώτριες εταιρείες. Ως εκ τούτου, η σχέση ρευστότητας του αιτούντος προς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, αφού ληφθούν υπόψη και οι απαιτούμενες δαπάνες για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του είναι αρνητική, υπό την έννοια ότι η ρευστότητα του δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών του και συνάμα στην κάλυψη των βιοτικών αναγκών του, η δε αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον, καθόσον οι μηνιαίες βιοτικές ανάγκες του δεν προβλέπεται να περιοριστούν, ενώ

παράλληλα οι δανειακές του υποχρεώσεις αυξάνονται συνεχώς λόγω της επιβάρυνσης των

δανειακών συμβάσεων με τόκους υπερημερίας. Τούτων λεχθέντων, καθίσταται σαφές ότι συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση μόνιμη και διαρκής πραγματική αδυναμία του αιτούντος πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τις πιστώτριες εταιρείες. Η αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, αλλά στο γεγονός ότι τα εισοδήματά του από το έτος 2012 μειώθηκαν σημαντικά, όπως προεκτέθηκε. Επομένως, από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στις διατάξεις του νόμου 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθόσον αυτός έχει ήδη περιέλθει χωρίς δόλο σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, τα οποία ούτε έχουν αναληφθεί εντός του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης ούτε περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης χρέη, όπως ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 1§2 του νόμου. Με βάση τα προλεχθέντα θα πρέπει να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8§ 2 ν. 3869/2010 και 9§2 ν. 3869/2010, δοθέντος ότι υφίσταται αίτημα για την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του. Ενόψει του ότι το σύνολο των οφειλών του αιτούντος προς τους ως άνω πιστωτές του ανέρχεται στο ποσό των 81.021,58 ευρώ και τα περιουσιακά του στοιχεία είναι τα προαναφερόμενα, πρέπει να γίνει συνδυασμός των ρυθμίσεων του νόμου 3869/2010 και

συγκεκριμένα αυτής του άρθρου 8§2 για μηνιαίες καταβολές επί ορισμένο χρονικό διάστημα και αυτής του άρθρου 9§2 για σταδιακές καταβολές, προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του. Σημειώνεται ότι τα προπεριγραφόμενα ακίνητα περιουσιακά

στοιχεία του αιτούντος δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση, καθόσον εκτιμάται ότι δεν πρόκειται να προκόψει κάποιο τίμημα αξιόλογο για την ικανοποίηση των πιστωτών του, δεδομένης της οικονομικής κρίσης που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα, ιδίως στο χώρο της αγοραπωλησίας ακινήτων, αλλά και λαμβανομένων υπόψη τόσο της μικρής αξίας αυτών και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεως κλπ.), όσο και της παλαιότητάς τους, της περιορισμένης τους έκτασης αλλά και της περιορισμένης και υπό αίρεση χρησιμότητας τους, αφού επί μεν των αστικών ακινήτων ο αϊτών διαθέτει μόνο δικαίωμα ψιλής κυριότητας ενώ επί των αγροτεμαχίων διαθέτει μόνο ιδανικό μερίδιο. Εξάλλου, δεν κρίνεται πρόσφορη ούτε η εκποίηση του προσφάτως αποκτηθέντος κατά πλήρη κυριότητα διαμερίσματος, καθόσον αυτό είναι μισθωμένο ήδη από την 1n-7- 2014 και κρίνεται αναγκαίο να μην αποστερηθεί ο αϊτών του πρόσθετου αυτού εισοδήματος. Ομοίως απρόσφορη λόγω της μικρής εμπορικής αξίας του κρίνεται και η εκποίηση του οχήματος του αιτούντος. Ενόψει όλων αυτών κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατά τη διάταξη του άρθρου 9§1 ν.3869/10 εκποίηση των ως άνω περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος. Έτσι, η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιστωτές του από τα εισοδήματά του επί τριετία, συμφώνως με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 8§2 του νόμου. Για τον καθορισμό του ποσού της ως άνω μηνιαίας καταβολής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του αιτούντος, το οποίο κρίνεται ότι ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 500 ευρώ, όπως εκθέτει και ο αϊτών με την ένδικη αίτηση. Ενόψει όλων των ως άνω συνθηκών, κάθε μηνιαία καταβολή προς τους πιστωτές του αιτούντος πρέπει να ορισθεί στο χρηματικό ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των οφειλών του. Το ποσό αυτό βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες, ώστε να απομένει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του, όπως απαιτεί ο νόμος 3869/2010 και θα καταβάλλεται απευθείας στους πιστωτές εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα και επί τριετία, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα από την κοινοποίηση της παρούσας  σε αυτόν. Το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται σε 81.021,58 ευρώ. Από το

ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ της μηνιαίας δόσης: 1) στην πρώτη πιστώτρια αναλογεί: για την απαίτηση με στοιχείο α` ποσό 37,6 ευρώ και για την απαίτηση με στοιχείο β` ποσό 39,9 ευρώ και 2) στη δεύτερη πιστώτρια αναλογεί ποσό 2,5 ευρώ. Περαιτέρω, στην από 17-06-2014 χορηγηθείσα προσωρινή διαταγή του Δικαστηρίου αυτού περιελήφθη διάταξη με την οποία ο αϊτών υποχρεώθηκε σε μηνιαίες καταβολές χρηματικού ποσού σαράντα (40,00) ευρώ προς τους πιστωτές του στο πλαίσιο της προσωρινής ρύθμισης των οφειλών του επί τη βάσει των προβλεπόμενων στις διατάξεις των άρθρων 5§2 και 8§2 ν. 3869/2010. Σε συμμόρφωση με την προσωρινή διαταγή ο αϊτών κατέβαλε από τον Ιούλιο του 2014 έως και τον Απρίλιο του 2015 στους πιστωτές του το ποσό αυτό, ήτοι για χρονικό διάστημα 10 μηνών, ήτοι συνολικό χρηματικό ποσό 400 ευρώ (Ιδ. τραπεζικά γραμμάτια είσπραξης). Οι προσωρινές αυτές μηνιαίες καταβολές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5§2 και 9§4 ν. 3869/10 πρέπει να συνυπολογιστούν τόσο ως προς το χρόνο όσο και ως προς το ποσό τους σε αυτές της πιο πάνω οριστικής ρύθμισης. Έτσι μετά το συνυπολογισμό του χρόνου των δέκα μηνών των προσωρινών καταβολών, ο χρόνος της οριστικής ρύθμισης περιορίζεται σε 2 χρόνια και 2 μήνες. Όσον αφορά δε το ποσό, επειδή αυτό των προσωρινών καταβολών στην πιστώτρια υπολείπεται αυτού της οριστικής ρύθμισης ο αϊτών υποχρεούται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9§4 ν. 3869/10 να εξοφλήσει το ποσό της διαφοράς μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών της ρύθμισης του άρθρου 8§2. Το ποσό της διαφοράς ανέρχεται σε 400 ευρώ (80 x 10 μήνες= 800 – 400) θα καταβληθεί δε αμέσως μετά τη λήξη της οριστικής ρύθμισης, μετά δηλαδή από 2 χρόνια και 2 μήνες και μέσα σε ένα έτος από το χρονικό αυτό σημείο, εντόκως από το χρόνο αυτό της έναρξης του έτους, με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξανόμενο κατά 2,50 εκατοστιαίες μονάδες. Έτσι, μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος των 2 ετών και 2 μηνών και την ολοκλήρωση των ως άνω μηνιαίων καταβολών οι πιστωτές του αιτούντος θα έχουν λάβει: 1) η πρώτη πιστώτρια: για την απαίτηση με στοιχείο α` ποσό 977,6 ευρώ με υπόλοιπο

37.155,39 ευρώ και για την απαίτηση με στοιχείο β` ποσό 1037,4 ευρώ με υπόλοιπο 39.338,15 ευρώ και 2) η δεύτερη ποσό 65 ευρώ με υπόλοιπο 2338,04 ευρώ. Από τις ανωτέρω μηνιαίες καταβολές θα καλυφθεί μόνο μέρος των απαιτήσεων των πιστωτών και για την ικανοποίηση του υπόλοιπου των οφειλών του αιτούντος θα συνδυαστούν αυτές με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9§2 ρύθμιση, εφόσον δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων και προβάλλεται σχετικό αίτημα από τον αιτούντα για εξαίρεση της κύριας κατοικίας του. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του αιτούντος, όπως ήδη ως άνω περιγράφηκε, ανέρχεται στο ποσό των 56.288,08 ευρώ, σύμφωνα με την προσκομισθείσα δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων για το έτος 2014 και δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%. Κατ` ακολουθία, θα πρέπει ο αϊτών να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας αυτής, ήτοι ποσό 45.030,4 ευρώ. Το 80% της αντικειμενικής αξίας ως βάση υπολογισμού του ποσού των καταβολών αποτελεί το ανώτατο όριο της επιβάρυνσης του οφειλέτη με την έννοια ότι οι πάνω από το όριο αυτό απαιτήσεις δεν ικανοποιούνται, από την άλλη δε πλευρά δεν μπορεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων να γίνει σε μικρότερο ποσοστό (Ιδ. ΕιρΠατρ 287/2014, ΕιρΠατρ 407/13, αμφότερες δημοσιευμένες στην τνπ Νόμος, Αθ. Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων 3η εκδ. σελ. 338 επ.»). Ο χρόνος αποπληρωμής του ποσού αυτού, λαμβανομένων υπόψη του ύψους των οφειλών του αιτούντος, του χρόνου αποπληρωμής των δανειακών συμβάσεων, της ηλικίας του και της οικονομικής του δυνατότητας (άρθρο 9§2 εδ.

στ` και ζ` ν. 3869/2010 όπως ισχύει σήμερα), πρέπει να οριστεί σε 20 έτη και ως εκ τούτου η εξόφληση του παραπάνω ποσού θα γίνει σε 240 δόσεις (20 έτη x 12 μήνες) των 187,6 ευρώ εκάστη. Οι ως άνω μηνιαίες καταβολές θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καθόσον κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος ώστε να μην συμπέσουν οι καταβολές της πρώτης ρύθμισης με την ως άνω ρύθμιση για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος και, επιπλέον, να έχει τη δυνατότητα αυτός να προβεί σε ανάλογο προγραμματισμό των οικονομικών του υποχρεώσεων, ώστε να είναι εφικτή η καταβολή της ως άνω δόσης. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθούν προνομιακά αμφότερες οι απαιτήσεις της πρώτης μετέχουσας πιστώτριας, ήτοι της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα ……………..» και ενόψει του ότι στην υπό κρίση αίτηση δεν γίνεται μνεία για το να μπορεί το Δικαστήριο να ελέγξει την τάξη των υφιστάμενων υποθηκών, το καταβαλλόμενο χρηματικό ποσό θα κατανεμηθεί συμμέτρως μεταξύ τους για την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους. Ως προς την ανέγγυα απαίτηση της δεύτερης των καθ` ων η αίτηση πιστώτριας μετά την εξάντληση του ποσού που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του αιτούντος για την προνομιακή ικανοποίηση μέρους των εμπράγματως ασφαλισμένων απαιτήσεων της πρώτης πιστώτριας, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, καθόσον δεν μπορεί να επιβληθεί άλλη πρόσθετη υποχρέωση στον αιτούντα από την αιτία αυτή.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ` ουσία και να ρυθμισθούν οι οφειλές του αιτούντος κατά τα ως άνω οριζόμενα. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ 6 ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των καθ’ ων η αίτηση.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο στο σκεπτικό της παρούσας.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

 

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του επί δύο  χρόνια και δύο μήνες, τις οποίες καθορίζει στο χρηματικό ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ, συμμετρικά διανεμόμενο μεταξύ των οφειλών του, κατά τα επιμέρους χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, οι οποίες θα πραγματοποιούνται μέσα στις πέντε (5) πρώτες εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα και θα αρχίσουν τον επόμενο μήνα από την προς αυτόν κοινοποίηση της παρούσας.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον αιτούντα να καταβάλει μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών της παραπάνω ρύθμισης, δηλαδή από τη λήξη του χρόνου των 2 ετών και 2 μηνών, το ποσό των 400 ευρώ εντόκως από το χρόνο της έναρξης του έτους μέσα στο οποίο πρέπει να καταβληθούν, με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξανόμενο κατά 2,50 εκατοστιαίες μονάδες.

 

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, ήτοι μία αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου υπογείου ορόφου συνολικής επιφάνειας 65,5 τμ ευρισκόμενη επί οικοδομής ανεγερθείσας το έτος 1985, κείμενη στο Καρπενήσι επί της οδού ……….. αριθμ……όπως περιγράφεται αναλυτικά στο σκεπτικό  της απόφασης.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του να

καταβάλλει επί 20 έτη το συνολικό ποσό των 45.030,4 ευρώ, ήτοι το ποσό των 187,6 ευρώ

μηνιαίως και εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα, συμμετρικά διανεμόμενο μεταξύ των οφειλών του προς την πρώτη πιστώτρια εταιρεία, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η αποπληρωμή θα ξεκινήσει μετά την πάροδο τριετίας από την προς αυτόν κοινοποίηση της παρούσας.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στο Καρπενήσι, απάντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 22-05-2015.

 

Η ΔΟΚΙΜΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μπορείτε να αναλάβετε την διαμεσολάβηση με την τράπεζα;

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να αναλάβουν την διαπραγμάτευση με την δανείστρια τράπεζα προκειμένου να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός ακόμη και πριν την κατάθεση σχετικής αίτησης υπαγωγής στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Η συμφωνία μπορεί να περιλαμβάνει καλύτερους όρους αποπληρωμής του δανείου ακόμη και μείωση χρέους και θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη τις βιοτικές ανάγκες του οφειλέτη, τα εισοδήματα αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περίπτωσης.

Σημαντικό είναι ο οφειλέτης και ο δικηγόρος του να προσπαθήσουν την ρύθμιση των οφειλών στα πλαίσια των μακροπρόθεσμων και όχι των βραχυπρόθεσμων ρυθμίσεων που προβλέπονται για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Πλέον μετά την θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών αλλά και τις αλλαγές του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την προστασία της κύριας κατοικίας, η επικοινωνία του οφειλέτη με την τράπεζα μέσω του δικηγόρου του είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα στα οποία θα πρέπει ο οφειλέτης να δίνει  σημασία και να ανταποκρίνεται στα αιτήματα της τράπεζας καθώς ο χαρακτηρισμός του ως μη «συνεργάσιμος δανειολήπτης» μπορεί να του στερήσει ακόμη και την υπαγωγή του στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη.

Το τι ακριβώς όμως είναι ο συνεργάσιμος δανειολήπτης είναι μια έννοια η οποία αποκρυσταλλώνεται ειδικότερα στην κάθε περίπτωση και οι δικηγόροι του γραφείου μας είναι εδώ για να σας συμβουλεύσουν, για κάθε υπόθεση σχετική με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.